การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 24 และผ่านระบบ zoom meeting
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา กรรมการ
3. ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ กรรมการและเลขานุการ 🔸สำหรับผลการประเมินคุณภาพฯ มีผลระดับคุณภาพดี


ภาพ/ข่าวโดย : ผศ.ดร.ปัญญา สำราญหันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Similar Posts