ขอแสดงความยินดี ผศ.บุริม นิลแป้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุริม นิลแป้น
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1109) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565


Similar Posts