ระบบ IoT สำหรับงานด้านโลจิสติกส์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ IoT ในงานด้านโลจิสติกส์เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้า และแจ้งเตือนผ่าน Line เมื่ออุณหภูมิผิดปกติ และระบบแจ้งเตือนระดับปริมาณสินค้าคงคลัง เป็นต้น

Similar Posts