หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

นักศึกษาที่จบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ สามารถมั่นใจได้ว่า สามารถนำวุฒิการศึกษาไปประกอบวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลติสติกส์

Similar Posts