เด็กเก่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร คะแนนเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปี

ชั้นปีที่ 2 นส.นันทพร สมฤทธิ์ เกรดเฉลี่ย 3.64

ชั้นปีที่ 3 นส.ศิริลักษณ์ สีคล้อย เกรดเแลี่ย 3.60

ชั้นปีที่ 4 นส.นราวัลย์ ศรีเมือง เกรดเฉลี่ย 3.56

นางสาวนราวัลย์ ศรีเมือง ผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 4
นางสาวศิริลักษณ์ สีคล้อย ผลการเรียนสูงสุดระดับชั้นปีที่ 3
นางสาวนันทพร สัมฤทธิ์ ผลการเรียนสูงสุดระดับการศึกษาชั้นปีที่ 2
เข้ารับใบประกาศนียบัตรเรียนดี ในวันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 8 กันยายน 2565

Similar Posts