เด็กเก่ง… เทคโน’โลจิสติกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวศิริวรรณ เกิดภาษี

(เกรดเฉลี่ย 3.89)

ที่ได้รับทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาฯ

Similar Posts