เด็กเก่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

เด็กเก่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล…

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศ…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

นักศึกษาที่จบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ สามารถมั…

อบรมการเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์สาขาฯ ด้วย WordPress

อบรมการเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์สาขาฯ ด้วย WordPress

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมการเผยแ…