เด็กเก่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

เด็กเก่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล…

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศ…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

นักศึกษาที่จบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ สามารถมั…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติก…

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ กับสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ กับสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส…

การประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

การประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส…