{Announcement}ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565——สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565.ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2565-3-Interview-sp——ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565
——
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565
.
ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2565-3-Interview-sp
——
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

นักศึกษาที่จบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีโลจิสติกส์ สามารถมั…

อบรมการเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์สาขาฯ ด้วย WordPress

อบรมการเผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์สาขาฯ ด้วย WordPress

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมการเผยแ…

ข่าวดี.. อบรมฟรี แถมมีรายได้ เฉพาะเด็กวิศวะ’ บ้านสมเด็จ

ข่าวดี.. อบรมฟรี แถมมีรายได้ เฉพาะเด็กวิศวะ’ บ้านสมเด็จ

ข่าวดี สำหรับ นศ.คณะวิศวะ’บ้านสมเด็จ จำนวน 10 ท่า…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติก…

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Logistics & Supply Chain ไทย: Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว”

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Logistics & Supply Chain ไทย: Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว”

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสต…