สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดี
|

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ดังนี้ ๑. นายธงชัย ชำนาญการ ๒. นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์ ๓. นายจักรกฤษ แก้วฉลาด ๔. นายจีรพัฒน์ ตาดทรัพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และ ระดับภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลการแข่งขันประกวดกลอนระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดี
|

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายราม แสงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย——

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
| |

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2—— สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.thติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://link.bsru.ac.th/9uc

แบบฟอร์มบัณฑิตนิพนธ์

แบบฟอร์มบัณฑิตนิพนธ์

http://edu.bsru.ac.th/index.php/th/latestnews/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-1001508.html

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564
|

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมฟังกิจกรรม “การจัดทำ e-Portfolio ให้เว่อร์วังเพื่อการสัมภาษณ์ TCAS65” วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. ผ่านระบบ Zoom Application 📝 ลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม 2564https://link.bsru.ac.th/8vu 📱เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom applicationMeeting ID: 982 3893 0318Passcode: 123456 ขอขอบคุณวิทยากร:📱ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)📱 อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาเซียนศึกษา

ตารางสอนภาคปกติ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
|

ตารางสอนภาคปกติ สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

https://drive.google.com/file/d/18fUqWrB2VGGNs9Yo9HytGM9yX8nVV4P9/view?usp=sharing

|

วิถีชีวิตไทย

กิตติยา  รัศมีแจ่ม[1] บทคัดย่อ           คนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์  ได้แก่  การแสดงความเคารพ  การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความกตัญญูกตเวที  การไม่อาฆาตหรือมุ่งร้ายต่อผู้อื่น  ความอดทนและการเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส  รื่นเริง  เป็นต้น  ล้วนเป็นอิทธิพลจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา  ซึ่งได้หล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะเฉพาะตัวจนเป็นเอกลักษณ์ขอคนไทยที่นานาชาติต่างก็ยกย่องชื่นชม คำสำคัญ   วิถีชีวิตไทย [1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://link.bsru.ac.th/5sp

|

แนวปฏิบัติในการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศในระบบการศึกษา

กิตติยา  รัศมีแจ่ม1[1] บทคัดย่อ           การที่องค์กรหนึ่งองค์กรจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย  นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปตามสภาพการณ์ของโลก โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเราพูดถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ข้อดีคือจะมีกรอบให้เราทำตาม แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริบทของเราได้ เพราะเราเชื่อว่ากระบวนการต่าง ๆ หมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเรานำเกณฑ์ของรางวัลมาปรับใช้ จึงเป็นเกณฑ์ที่ทำให้เราคิดเลยไปข้างหน้าได้ดีขึ้น จนกลายเป็นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนสนุกกับการทำงานครั้งนี้หลังจากนั้นจึงนำมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรของตน ถ้าคนในองค์กรมีความเชื่อ     ในการบริหาร ทุกคนจะร่วมดำเนินการไปด้วยกันอย่างเต็มใจและเต็มกำลัง และพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จ การตั้งเป้าหมายไว้ภายใน 2-3 ปี จะทำให้เราทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่จะนำมาปรับปรุงองค์กร และนำไปเป็นแผนในการบริหารจัดการ     จนทำให้องค์กรของเราก้าวกระโดดในการดำเนินงานทำงานเป็นระบบตามเกณฑ์จนสามารถไปถึงความเป็นเลิศได้ คำสำคัญ : แนวทางสู่ความเป็นเลิศ,  การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ , ความเป็นเลิศในระบบการศึกษา [1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://link.bsru.ac.th/5so

รวมคลิปวิดีโอผู้เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
|

รวมคลิปวิดีโอผู้เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

รวมคลิปวิดีโอผู้เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย” จัดโดยชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท https://drive.google.com/drive/folders/17TeCQEu6Ps4BOnqQIvb7yACSBbxeIvQQ?usp=sharing

ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.) 1/2564
|

ตารางเรียนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.) 1/2564

*** นักศึกษาสามารถกดดาวน์โหลดตารางได้ในลิงก์ด้านล่าง *** ปี 1 หมู่เรียน D1 ปี 1 หมู่เรียน D2 ปี 2 หมู่เรียน D1 ปี 2 หมู่เรียน D2 ปี 3 หมู่เรียน D1 ปี 3 หมู่เรียน D2 ปี 4 หมู่เรียน D1 ปี 4 หมู่เรียน D2