กิตติยา  รัศมีแจ่ม1[1]

บทคัดย่อ

          การที่องค์กรหนึ่งองค์กรจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย  นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปตามสภาพการณ์ของโลก โดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเราพูดถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ข้อดีคือจะมีกรอบให้เราทำตาม แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริบทของเราได้ เพราะเราเชื่อว่ากระบวนการต่าง ๆ หมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเรานำเกณฑ์ของรางวัลมาปรับใช้ จึงเป็นเกณฑ์ที่ทำให้เราคิดเลยไปข้างหน้าได้ดีขึ้น จนกลายเป็นว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนสนุกกับการทำงานครั้งนี้หลังจากนั้นจึงนำมาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรของตน ถ้าคนในองค์กรมีความเชื่อ     ในการบริหาร ทุกคนจะร่วมดำเนินการไปด้วยกันอย่างเต็มใจและเต็มกำลัง และพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จ การตั้งเป้าหมายไว้ภายใน 2-3 ปี จะทำให้เราทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่จะนำมาปรับปรุงองค์กร และนำไปเป็นแผนในการบริหารจัดการ     จนทำให้องค์กรของเราก้าวกระโดดในการดำเนินงานทำงานเป็นระบบตามเกณฑ์จนสามารถไปถึงความเป็นเลิศได้

คำสำคัญ : แนวทางสู่ความเป็นเลิศ,  การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ , ความเป็นเลิศในระบบการศึกษา


[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://link.bsru.ac.th/5so

Similar Posts