กิตติยา  รัศมีแจ่ม[1]

บทคัดย่อ

          คนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์  ได้แก่  การแสดงความเคารพ  การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความกตัญญูกตเวที  การไม่อาฆาตหรือมุ่งร้ายต่อผู้อื่น  ความอดทนและการเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใส  รื่นเริง  เป็นต้น  ล้วนเป็นอิทธิพลจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา  ซึ่งได้หล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะเฉพาะตัวจนเป็นเอกลักษณ์ขอคนไทยที่นานาชาติต่างก็ยกย่องชื่นชม

คำสำคัญ   วิถีชีวิตไทย


[1] ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม สาขาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://link.bsru.ac.th/5sp

Similar Posts