หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • คณะ/ภาควิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชา : ภาษาไทย

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25491741102022
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Thai)

วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต