กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly/3NqJAMN .*** ก่อนวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ***.หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมบังคับดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบังคับในปีถัดไปได้ —-สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ อีเมล : [email protected] เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/culture.bsru—-ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Similar Posts