กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”——วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 – 17.00 น..รอบเช้า : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรีรอบบ่าย : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 141 ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ : https://bit.ly/3QQe8KJ——หมายเหตุ : กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1——สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ อีเมล : [email protected] เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/culture.bsru——ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Similar Posts