หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ                                       วิทยาลัยการดนตรี

ภาควิชา                                  ดนตรีไทย

สาขาวิชา                                 ดนตรีไทย

 

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย            หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ        Bachelor of Music Program in Thai Music

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                     ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย)

ชื่อย่อภาษาไทย                      ดศ.บ. (ดนตรีไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ               Bachelor of Music Program (Thai Music)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                 B.M. (Thai Music)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

 

ภาษาที่ใช้                              ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

 

การรับเข้าศึกษา                    รับทั้งนิสิตนักศึกษาไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 

สถานภาพของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ พ.ศ.2554

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักดนตรีไทย
  • นักวิชาการดนตรี
  • นักประพันธ์ ผู้ควบคุมวงดนตรี
  • ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านดนตรีไทย
  • บุคลากรด้านวัฒนธรรมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม

 

ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่ ชื่อ-นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน และปี พ.ศ.
ที่สำเร็จการศึกษา
1.

 

นายรังสรรค์  บัวทอง

3-7299-XXXXX-XX-X

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ดนตรีไทย)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2539

2. นายอัมรินทร์  แรงเพ็ชร

3-7399-XXXXX-XX-X

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ดนตรีไทย)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)

ศษ.บ. (ดุริยางค์ไทย)

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2539

3. นายธิติ  ทัศนกุลวงศ์

3-1906-XXXXX-XX-X

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ดุริยางคศิลป์)

ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย)

ศป.บ. (ดุริยางค์ไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

4. นายเชาวน์มนัส  ประภักดี

3-2408-XXXXX-XX-X

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ดุริยางคศิลป์)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2546
5. นายสุธี  จันทร์ศรี

1-1014-XXXXX-XX-X

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ดุริยางคศิลป์)

ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
อ.บ. (สังคีตศิลป์ไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประชาคมโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ   จึงส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมอย่างมหาศาลโดยเฉพาะการขยายตัวและความต้องการในภาคอุตสาหกรรมความบันเทิง ในที่นี้คือ “ดนตรี” และได้กลายเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญให้หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ในการผลิตบุคลากรด้านดนตรีในการที่จะตอบสนองความต้องการของสังคม จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพและสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้น สถาบันหรือหน่วยงานโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านดนตรี จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพของตนให้มีคุณภาพ เชี่ยวชาญ และมีความรู้ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกได้อย่างมีศักยภาพบนฐานของความเป็นไทย สมกับการเป็นศิลปินมืออาชีพที่จะสามารถสร้างงานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุขต่อไป

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สังคมโลกและสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ศาสตร์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านดนตรีได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของสังคม และตอบสนองรสนิยมของคนในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งถึงกระนั้นท่ามกลางสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมดังกล่าว ได้ส่งผลในคู่ขนานในการทำให้ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกประจำชาติได้ค่อยๆ เลือนหายไปจากวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน เพราะรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตและการเข้าถึงคุณค่าในเชิงศิลปะที่ประณีตได้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม ดังนั้น ด้วยมูลเหตุและปัจจัยดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในส่วนของรูปแบบ คุณค่า การตีความหมายของดนตรีไทยให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะเดียวกันก็ยังคงที่จะแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรีสู่โลกในระดับสากลต่อไป

 

ผลกระทบจากข้อ 1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้านดนตรีไทย ได้มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบัน ที่กำลังมีความต้องการบุคลากรด้านดนตรีที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านดนตรี ในขณะเดียวกันต้องมีความเข้าใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือเข้าถึงความต้องการของสังคมได้อย่างมืออาชีพ การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่จะทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพดนตรีที่หลากหลาย เช่น การเป็นนักการศึกษาดนตรี นักวิชาการดนตรี นักวิจัยดนตรี นักดนตรีไทยหรือศิลปินมืออาชีพ หรือมีความสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตนเอง จากการเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านดนตรีไทย หรือมีบทบาทสำคัญในแวดวงดนตรี อาทิ การเป็นนักประพันธ์ นักวิจารณ์ ผู้ควบคุมวงดนตรี หรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมดนตรีและศิลปวัฒนธรรม โดยหลักสูตรดังกล่าวจะทำการสอดแทรกเนื้อหาทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่อุดมไปด้วยศาสตร์ความรู้ที่มีคุณค่าด้านดนตรีไทย ผนวกกับเพิ่มเติมมุมมองใหม่ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างลุ่มลึก ในขณะเดียวกันก็มีวิสัยทัศน์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และต่อยอดขยายผลเพื่อพัฒนาแวดวงวิชาการดนตรีไทยให้โลดแล่นอยู่ในแวดวงวิชาการและประชาคมโลกต่อไป

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถทางด้านการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีไทยตามความต้องการของสังคม ให้สอดคล้องกับพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงคำนึงถึงการสร้างองค์ความรู้ระดับสากล เพื่อขยายผลสู่ท้องถิ่น

 

กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาภาษา  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา
  • หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานดนตรี
  • หมวดวิชาเลือกเสรี