ผศ.พิชชาณัฐ ตู้จิณดา
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์