มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานั้นมีความเก่าแก่ และสร้างสมไว้ด้วยประสบการณ์นานไม่น้อยกว่าสี่ทศวรรษ โดยในช่วงแรก ๆ นั้นเรายังไม่มีการเรียนการสอนดนตรีกันอย่างจริงจัง เป็นเพียงแต่การรวมตัวของผู้มีใจรักดนตรี และมีความรู้เรื่องดนตรี โดยครู อาจารย์ที่มีความรู้ทางดนตรีเข้ามาฝึกหัด และรวมตัวเพื่อตั้งวงดนตรี โดยใช่เวลาว่างตอนพักกลางวัน หรือหลังเลิกเรียนฝึกซ้อมดนตรี กระทั้งเป็นวงดนตรีได้สำเร็จ ในระยะแรกก็รับบรรเลงเฉพาะงานของวิทยาลัย เมื่อมีประสบการณ์สูงขึ้นจึงให้บริการแก่ชุมชนภายนอก ผู้ที่ควบคุมวงทางด้านดนตรีไทยได้แก่ อาจารย์สงัด ภูเขาทอง ส่วนทางด้านดนตรีสากลก็มี อาจารย์บุญส่ง เฉลิมวัฒน์ เป็นผู้ควบคุมวง ท่านได้สร้างวงดนตรี “ชงโค” ให้เป็นที่ยอมรับของนักฟังเพลงประเภทสุนทราภรณ์ และนักเต้นรำเท้าไฟ แต่ปัจจุบันวง “ชงโค” ได้สลายตัวแล้ว ต่อมาปี พ.ศ.2513 ม.ล.ปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเล็งเห็นว่าในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2503 ได้ ระบุว่า ต้องมีการเรียนการสอนดนตรี กอปรกับท่านต้องการให้มีการศึกษาค้นคว้าทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง ท่านจึงมอบหมายให้ อาจารย์อวบ เหมะรัชตะ (ศึกษานิเทศก์) ไปศึกษาดูงานการผลิตครูดนตรี ณ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น เพื่อกลับมาร่างหลักสูตรจัดการการเรียนการสอนดนตรีโดยที่ อาจารย์วาสิษฐ์ จรัญยานนทร์ เข้าร่วมพิจราณาด้วย เมื่อร่างเสร็จก็ส่งให้ อาจารย์ ดร.กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ตรวจสอบก่อนที่จะส่งให้กรมการฝึกหัดครูพิจารณาอนุมัติ

                             และเมื่อปีการศึกษา 2513 วิทยาครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน) ก็ ได้เปิดสอนหลักสูตร ป.กศ ชั้นสูง โปรแกรมวิชาเอกดนตรีศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก นับเป็นสถาบันการฝึกหัดครูแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผลิตครูสอนดนตรีโดยตรง พ.ศ.2522 สถาบันแห่งนี้ก็ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) โปรแกรมวิชาเอกดนตรีศึกษา ปีการศึกษา 2536 โปรแกรมวิชาดนตรีได้เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ดนตรี ปีการศึกษา 2545 โปรแกรม วิชาดนตรีได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตขึ้นคาดว่าจะสามารถเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาดนตรี ในปีการศึกษา 2546 ตลอกเวลากว่าสี่ทศวรรษที่สถาบัน แห่นี้ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนอย่ามีระบบ โปรแกรมวิชานอกจากจะผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีแล้ว ทางโปรแกรมวิชาได้ทำหน้าที่ให้บริการชุมชนทั้งในด้านวิชาการ การแสดง และการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมทางด้านดนตรี โดยจัดอบรมสัมมนาทางด้านดนตรี และได้จัดทำโครงการเผยแพร่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

                           ทางด้านดนตรีโดยสัญจรไปตามต่างจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันทุกครั้ง ที่มีการตะเวนไปตามต่างจังหวัด โปรแกรมวิชาจะนำวงดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง ดนตรีไทย และดนตรีสากลไปแสดง เช่น วงเครื่องสายไทย วงปี่พาทย์ วงมโหรี วงโปงลาง วงแชมเบอร์ออเคสตร้า วงหัสดนตรี วงโยธวาทิต วงสตริงคอมโบ เป็นต้น และในโอกาสที่มีการแข่งขันประกวดดนตรีประเภทต่าง ๆ ทางโปรแกรมวิชาดนตรีก็จะจัดวงดนตรีส่งเข้าประกวดทั้งดนตรีไทย และสากลถึงขั้นได้รับถ้วยพระราชทานหลายครั้ง

                           ความกว้าหน้าและความสำเร็จดังกล่าวของโปรแกรมวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะมีไม่ได้หากไม่ได้รับความสบันสนุน และอุปการะจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ในโอกาสนี้โปรแกรมวิชาดนตรีสากล ใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่าน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วที่ให้การสนับสนุน และอุปการะโปรแกรมวิชาดนตรีสากลด้วยดีตลอดมา และหวังว่าท่านเหล่านั้นคงจะให้ความสบันสนุน และอุปการะโปรแกรมวิชาดนตรีสากลต่อไป

สิ่งสำคัญเหนืออื่นใด คือความสำเร็จทั้งปวงที่ได้รับนั้น นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีสากล และคณาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้พลังใจและความเชื่อมั่น จากที่พวกเราเป็นลูกสุริยะ นั่นหมายถึง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนา และเชิดชูสถาบันของเราให้มีชื่อเสียงโดดเด่น ทั้งวงการศึกษา และวงการดนตรีตราบนานเท่านาน