มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจต้านภัย COVID-19 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563

*** ประกาศ ***(โปรดอ่านให้ครบถ้วน)
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มีส่วนลด ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาลงให้นักศึกษาร้อยละ 20 และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. หากนักศึกษา ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ไปแล้ว
– ให้เข้าสู่เว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th เพื่อลงทะเบียนขอเงินคืน โดยระบุข้อมูล นักศึกษาและเลขที่บัญชี “ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ” เท่านั้น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
* เพิ่มเติม รหัส 63 ให้ใช้ธนาคารกรุงไทยได้ครับ *
2. หากนักศึกษา ยังไม่ได้ชำระ ค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
– มีส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นักศึกษาและขอให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ก่อนชำระเงิน

*** ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินแต่ได้ส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ห้ามกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ้http://refund.bsru.ac.th เด็ดขาด ***

คำถามที่พบ (จะอัพเดทในภายหลัง)
ก.ต้องมาติดต่อกองคลังหรือไม่
– ไม่ต้องมาติดต่อครับ ถ้าผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ทำตามข้อที่ 1.ข้างต้น แล้วรอเงินโอนคืนครับ
ข. ผู้ที่ชำระเงินแล้ว ในการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th นั้นใช้เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แห่งเดียวใช่หรือไม่ (เฉพาะรหัส 62 ลงมา)
– ใช่ครับ ใช้ได้แค่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น (พร้อมเพย์ก็ไม่ได้ครับ) แต่อนุโลมให้ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของครอบครัวได้
ค.นักศึกษารหัส 63 ที่ยังไม่ได้ส่วนลดช่วยโควิดช่วงรายงานตัว แล้วจะได้ลดภาคเรียนที่ 2/2563แทน แล้วจะได้ลดเพิ่มจากครั้งนี้ด้วยหรือไม่
– ได้ลดเพิ่มจากที่ลดแล้วด้วยครับ
ง.ปริญญาโท – เอกรวมด้วยหรือไม่
– เฉพาะปริญญาตรีครับ
จ. นักศึกษา ทุนกู้เรียน กยศ. และ กรอ. ต้องทำอย่างไร
– ให้นักศึกษาลงข้อมูลในเว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th ไปก่อน เมื่อทางสำนักกิจการนักศึกษา ตัดค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการโอนเงินคืนให้ครับ
ฉ. ค่ารักษาสภาพ 2/2563 ลดหรือไม่
– ไม่ลดครับ ลดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมตามด้านบนครับ
ช. คนที่ชำระก่อน 3 ก.พ. 64 และลงในเว็บ http://refund.bsru.ac.th แล้วจะได้รับเงินเข้าบัญชีวันไหน
– เมื่อหมดลงทะเบียน (1 มี.ค. 64) แล้วจะรีบดำเนินการ โดยคาดว่าไม่เกิน 15 วัน

คำถามที่พบ (จะอัพเดทในภายหลัง)
ก.ต้องมาติดต่อกองคลังหรือไม่
– ไม่ต้องมาติดต่อครับ ถ้าผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ทำตามข้อที่ 1.ข้างต้น แล้วรอเงินโอนคืนครับ

Similar Posts