ชื่อปริญญา และสาขา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทยศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education(Thai Music Education)
ชื่อย่อ :
ค.บ. (ดนตรีไทยศึกษา)
B.Ed. (Thai Music Education)
ปรัชญา : ผลิตครูดีครูเก่งคิดเป็น ทา เป็น ใฝ่รู้และเชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย


วัตถุประสงค์ : หลักสูตรครุศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้บัณฑิตมีคุณลักษณะในการเป็นครูดนตรีมืออาชีพ และถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ่น