ผศ.ดร.ธิติ ทัศนกุลวงศ์
หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย

เว็ปไซต์อาจารย์

ผศ.พิชชาณัฐ ตู้จิณดา
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรไทย

เว็บไซต์อาจารย์

รศ.ดร. โดม สว่างอารมณ์
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.อัมรินทร์ แรงเพ็ชร
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ธนาธิป เผ่าพันธุ์
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.วงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.เชาว์มนัส ประภักดี
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ดร.สุรพงษ์ บ้านไกรทอง
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.สุธี จันทร์ศรี
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.สุวิวรรษ์ ลิมปชัย
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ปณิธาน อารีย์
อาจารย์ประจำภาควิชา

เว็บไซต์อาจารย์