สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) งานทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้แก่ มัคคุเทศก์ ล่าม ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางการท่องเที่ยว

2) งานทางด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้จัดการห้องอาหาร พนักงานโรงแรมและภัตตาคาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานบริการบนเรือสำราญ งานทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานที่จัดประชุม ผู้วางแผนการจัดงาน เจ้าหน้าที่บริษัท ออร์กาไนเซอร์ ธุรกิจผู้จัดงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการจัดงานอิเวนต์ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการจัดงานแต่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism Innovation)

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences

สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
Tourism Innovation

แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
1 ธันวาคม 2020

ภาพกิจกรรม