ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4

รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะครุศาสตร์
-วิทยาลัยการดนตรี

รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : การแต่งกาย สวมชุดนักศึกษาพิธีการ ชั้นปีที่ 1 ถูกระเบียบ

Similar Posts