1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

                   รหัสหลักสูตร                : 25521741103432

                   ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

                   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

                   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

                   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Arts (Tourism Innovation)

                   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.A. (Tourism Innovation)

3. วิชาเอก                          : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต            : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

               5.1 รูปแบบ

                         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                         หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

                         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                         หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

                         หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                         หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                         หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

               5.2 ภาษาที่ใช้

                         ภาษาไทย

                         ภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา 

                         ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา

               5.3 การรับเข้าศึกษา

                         รับเฉพาะนักศึกษาไทย

                         รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

                         รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

               5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                         เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

               5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

               6.1 สถานภาพของหลักสูตร

                         หลักสูตรใหม่

                        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

               6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

               6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ระบุครั้งที่ / ระบุพ.ศ. เมื่อวันที่                ระบุวันที่ ระบุเดือน พ.ศ. ระบุพ.ศ.

               6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ระบุครั้งที่ / ระบุพ.ศ. เมื่อวันที่ ระบุวันที่ ระบุเดือน พ.ศ. ระบุพ.ศ.

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

                              หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา               แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567

               หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับระบุมคอ.1 ของสาขาวิชาการ               ท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

               1) งานทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้แก่ มัคคุเทศก์ ล่าม ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์หรือนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางการท่องเที่ยว

               2) งานทางด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้จัดการห้องอาหาร พนักงานโรงแรมและภัตตาคาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานบริการบนเรือสำราญ

               3) งานทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถานที่จัดประชุม ผู้วางแผนการจัดงาน เจ้าหน้าที่บริษัท
ออร์กาไนเซอร์ ธุรกิจผู้จัดงาน ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการจัดงานอิเวนต์ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการจัดงานแต่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน