คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   

   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                     King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

                      สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

                      Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

    พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                      Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

    คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                      Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication      

                      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                     Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

                     หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ
การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอ
ข้อมูลผ่านสื่อ

                     Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

                     ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์       

                     Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively                  

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

                     ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                     Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

                     ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

                         ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ   การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

                     ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

                      ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                       Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

                      ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

                      ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

                     บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต การกำหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ         การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพ         ความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                     Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

                     ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ   
การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                     Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

                     การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และ  การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                     Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

                      การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการ                   การประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                      Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

                      การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                    Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข     3(3-0-6)
Working Happily

                      เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม           การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค             การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                      Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

                      ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อ      การตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

    Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

                         เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนา การเรียนรู้และ     การทำงาน

                      Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

                      รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับ       การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                      Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

                      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                      Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life

                      ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                      History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health

                      ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                     Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities 

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance

                              หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป         การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                      Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz,     Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

     2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

MS 41101การท่องเที่ยวในพลวัตโลก     3(3-0-6)
Tourism in Dynamic World

  วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและต่างประเทศ สถานการณ์การท่องเที่ยวและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต

  Development of tourism; concepts of tourism; components of tourism; significance and impact of tourism industry; role of public and private sectors in tourism industry management; situations and directions of tourism in the future

MS 41102จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)
Service Psychology and Personality Development

 ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาการบริการ การสร้างหรือพัฒนาทักษะการบริการ เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงานบริการ จริยธรรมสำหรับงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาททางสังคม

 Meaning and significance of service psychology; creating and developing service skills; service problem-solving techniques in services; ethics for service careers; human relations; individual’s personality development for social adjustment; individual differences and appropriate behavior training including social etiquette

MS 41103การจัดการธุรกิจที่พักแรมสมัยใหม่3(3-0-6)

                         Modern Accommodation Business Management

                      พัฒนาการของที่พักแรม ความสำคัญ ประเภท การดำเนินงานของที่พักแรม โครงสร้าง
การทำงานของฝ่ายและแผนกต่าง ๆ ของธุรกิจที่พัก ทิศทางการแข่งขัน แนวโน้มของธุรกิจที่พักในยุคนิวนอร์มัล และจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่พักสมัยใหม่

                      Development of accommodation business; significance, types, and operations of accommodation business; organizational structures of hotel departments and divisions; directions of competition and trends in accommodation business in the age of the New Normal; code of conduct for modern lodging business entrepreneurs

MS 41104อุตสาหกรรมไมซ์และอเวนต์3(3-0-6)

                         MICE and Events Industry   

                      แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ หน่วยงานที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมไมซ์ การประชุมองค์กรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการอิเวนต์ การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์

                      Concepts describing MICE industry; roles of corporations in MICE industry; meetings; incentives; professional conventions; exhibitions; events; venue management; factors affecting decision making; and stakeholders in MICE industry

MS 41205การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry

  ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0 ขอบข่ายหน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการสมัยใหม่

                       Background, theories, and principles of Human Resource Management in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0); responsibility framework and procedures of Human Resource Management; task analysis; manpower planning; recruitment, selection, training, development, evaluation, and factors concerning Human Resource Management in modern tourism and hospitality services; Using innovation and technology to manage human resources of modern entrepreneurs

MS 41206พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication

  แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แรงจูงใจ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การจำแนกลักษณะทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว      ประเภทต่าง ๆ ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  Concepts and theories describing tourist behavior; motivation; internal and external factors influencing decision-making process of tourists; behavioral segregation of different types of tourists; and cross-cultural communication

MS 41207เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Information Technology for Tourism Industry

 โครงสร้างสารสนเทศทางการท่องเที่ยว ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบสำรองที่นั่ง ระบบจัดการธุรกิจตัวแทนจำหน่าย       ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 Foundation of the structure of tourism information technology; tourism database system; E-commerce; Global Distribution System; reservation system; Distributor Management System in tourism industry; Customer Relationship Management System; application of tourism information technology

MS 41308กฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการท่องเที่ยว                   3(3-0-6)
Laws, Ethics, and Social Responsibility for Tourism

                      แนวคิด คำจำกัดความ รูปแบบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม

                      Concepts, definitions, and forms of professional morality, ethics, and code of conduct; Tourism Business and Guide Act; laws directly involved in tourism; rights and duties of service providers and service receivers 

                    2.2) วิชาเฉพาะ  

                                    2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ

MS 41110ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว3(3-0-6)
Tourism Geography

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ประเภทและความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลกและของประเทศไทย

Tourism geography concepts and theories; types and significance of tourism resources; tourism resource conservation; technology concerning tourism geography; relationship between geographic features and resources in tourist attractions; transport for tourism; geographical features, topography, and climate of world’s and Thailand’s tourist attractions

MS 41211งานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว3(2-2-5)

Tour Guiding and Tour Leading  

หลักการเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว คุณสมบัติและคุณลักษณะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ หลักการพูดและเทคนิคการนำชม กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักรและประเทศปลายทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะนำเที่ยว  การปฐมพยาบาลและดูแลความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวจริง

Principles of becoming tour guides and tour leaders; qualifications and characteristics; professional code of ethics; principles of speaking and tour guiding techniques; recreational activities for tourism; related laws and orders; arrival and departure formalities; work procedures for tourist guides and tour leaders; use of technology for tour leading; solving unexpected problems during tour leading; provision of first aid and security maintenance following safety and health standards for tourists; practicums on tour guiding and tour leading in actual tourist attractions

MS 41212ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)

 Innovation-Driven Enterprises in Tourism Industry

 การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการในการจัดตั้งธุรกิจ การประเมินโอกาสทางการตลาด การบัญชี การจัดทำแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและฝึกปฏิบัติ

Innovation-Driven Enterprises in tourism industry; procedures in business setup; marketing opportunity assessment; accounting; business planning; business possibility evaluation and practicum

MS 41313การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Logistics Management for Tourism

 หลักการโลจิสติกส์ ระบบโลจิสติกส์ที่มีต่อภาคธุรกิจทางการท่องเที่ยว รูปแบบการขนส่งเพื่อ          การท่องเที่ยว การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางบก ปัจจัยด้านการขนส่งนักท่องเที่ยว การวางแผนการขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว          การพัฒนาระบบการขนส่งทางการท่องเที่ยวในอนาคต

 Principles of logistics; roles of logistics systems in tourism business; types of logistics for tourism; sea freight, air freight, and land freight; factors concerning tourist transport; tourist transport planning for tourism; laws concerning logistics for tourism; future tourism logistics development

MS 41314การวางแผนและการดำเนินงานนำเที่ยว3(2-2-5)
Tour Planning and Operations

  ความหมาย ประเภท องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการท่องเที่ยว การวางแผนและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสำรวจเส้นทางเพื่อจัดทำรายการนำเที่ยว การคิดราคาขายและการลดต้นทุน ขั้นตอนการจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนำเที่ยว การตลาดและ   การขายในยุคดิจิทัล การจัดการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดนำเที่ยว และฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยวนอกสถานที่

 Meaning, types, and key components of tour operations; tour planning and using technology for route survey and itinerary planning; pricing and cost reduction; tour operation cycle for domestic and international trips; laws and regulations regarding tour operations; sales and marketing in the Digital Age; health and safety provision following Public Health Standards; tour operation problems and solutions; and on-site practicums of tour operations

MS 41315การตลาดดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Digital Marketing for Tourism

                       การตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัลทางการท่องเที่ยว             การประเมินผลการตลาดดิจิทัลทางการท่องเที่ยว จริยธรรมการตลาดทางการท่องเที่ยว

 Foundation of marketing; marketing environment; target market; marketing mix; foundation of digital marketing; components of digital marketing; tourism digital marketing tools; tourism digital marketing evaluation; tourism marketing ethics

MS 41316การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Tourism Management

 ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ และแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว           เชิงสร้างสรรค์ของโลกและของประเทศไทย

 Meaning, significance, components, forms, and trends of creative tourism; roles, duties, and characteristics of creative tourists; participation of creative tourists in conservation of culture, local wisdom, and environment; world’s and Thailand’s creative tourism routes and activities  

MS 41317การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  3(2-2-5)
Sustainable Tourism Development

 แนวคิดของการพัฒนาของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยเน้นหลักการดำเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

 Concepts of sustainable tourism development; approaches to organizing sustainable tourism with emphasis on ecotourism and cultural tourism operations; concepts of responsible tourism including field operations

MS 41318ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางนวัตกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Basic Research Methodology in Tourism Innovation

 หลักการวิจัย การเลือกปัญหาด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อทำการวิจัย            การเขียนเสนอโครงการ การกำหนดรูปแบบการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ สมมติฐาน ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัยการวิจัยร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว

 Research principles: selecting problems in tourism in current situations to conduct
a research; writing a research proposal; choosing a research design; setting the objectives, hypothesis, population, and samples; instrument development and data collection; data analysis; research evaluation; and presentation of findings in contemporary research in tourism

MS 41419สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Seminar on Current Issues in Tourism

 การสัมมนา การอภิปราย การนำเสนอหัวข้อเรื่องหรือประเด็นที่น่าสนใจในด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กรณีศึกษา การวิจัยหรือการศึกษาดูงานเป็นแนวทางการศึกษา การนำเสนอหรือการค้นคว้าวิจัย         ในประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน

 Seminar, discussion, and presentation of topics or interesting issues in tourism by using case studies, research, or field study as guidelines; presentation or study of interesting issues regarding tourism in the present

                   2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก

                         (1) กลุ่มวิชาทางการท่องเที่ยว        

MS 41120ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Thai History and Art and Culture for Tourism

                      ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์พื้นฐานภูมิศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมที่มีผลต่อ
การสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย โดยศึกษาจากเทศกาลและการละเล่นพื้นบ้าน จิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

                     Background of Thailand from the past to present; religions, government, economy, society, culture, and international relations; history regarding historical sites and antiques; Thai art and culture; cultural diversity of ethnic groups in Thailand studied through festivals and folk recreation, paintings, sculptures, and architecture; and application of historical knowledge and art and culture to sustainable local development

MS 41321การออกแบบกราฟิกสำหรับการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Graphic Design for Tourism

           หลักการออกแบบกราฟฟิก องค์ประกอบของการออกแบบกราฟฟิก ประเภทของงานกราฟฟิก แนวคิดในการสร้างสรรค์งานกราฟฟิกเพื่อการท่องเที่ยว หลักการถ่ายภาพดิจิทัล กระบวนการออกแบบกราฟฟิก การประยุกต์ใช้ความรู้ผลิตชิ้นงานทางการท่องเที่ยว โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างงานกราฟฟิก

 Principles of graphic design; components of graphic design; types of graphic design products; concepts of graphic design for tourism; principles of digital photography; graphic design procedures; application of knowledge to production of tourism products using package software for graphic design

MS 41322การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
Cultural Tourism Management

  แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัญหาที่ส่งผลต่อ       การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแนวทางแก้ไข บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Concepts of culture and cultural tourism; approaches to development of cultural attractions and cultural tourism products; cultural communication in attractions; potential assessment of cultural attractions; cultural attraction management; problems impacting on cultural tourism and solutions; roles of participants in cultural tourism management; case studies in cultural tourism; practicums on cultural tourism

MS 41323การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Digital Storytelling for Tourism

           หลักสำคัญและเทคนิคการเขียนบทรูปแบบต่าง ๆ ในสื่อดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานการวิเคราะห์ผู้บริโภคออนไลน์ การนำเสนอการเล่าเรื่องเพื่องานผลิตสื่อดิจิทัล
อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

           Key principles and narrative techniques in the writing on digital media with
an aim for learning storytelling and apply to advertising; creative public relations in tourism based on online customer analysis; story presentation for digital media production along with ethics and social responsibilities

MS 41324การท่องเที่ยวเชิงอาหาร3(2-2-5)
Gastronomic Tourism

                   ลักษณะและความสำคัญของอาหารไทยและขนมไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการบริโภค กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการเลือกร้านอาหารที่มีเครื่องหมายรับรองของกระทรวงสาธารณสุข

                   Characteristics and significance of Thai food and dessert; gastronomic tourism; culture of consumption; gastronomic tourism activities; gastronomic routes; and methods of choosing restaurants with certification marks provided by the Ministry of Public Health

MS 41325การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Digital Media Creation for Tourism

 แนวคิด องค์ประกอบ รูปแบบและการจัดการสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน
การสร้างไอเดียด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า การออกแบบสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอสื่อดิจิทัลผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบออฟไลน์ ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 

 Concepts, components, forms, and management of digital media for tourism in the present; generating ideas with data analytic; principles of storytelling presentation; digital media design for different types of tourism using technologies of sound, images, and motion pictures; presentation of digital media through offline and online platforms and social media

MS 41326เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Social Network for Tourism

           แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและผู้บริโภคออนไลน์ ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ โครงสร้างและวิธีการทำงานของสังคมออนไลน์ สื่อสมัยใหม่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หลักการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้แอพพลิเคชั่นสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด ประโยชน์และโทษของสื่อสังคมออนไลน์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ฝึกปฏิบัติการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Basic concepts and theories regarding online society and consumers; characteristics of social network in different types; social network structures and operations; new media on social network; principles of application of social network to tourism business; use of modern applications to increase marketing effectiveness; benefits and drawbacks of social network media; Computer-Related and Data Privacy Crime Act; practicums on marketing operation through social network media

MS 41327การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3(2-2-5)
Wellness Tourism

 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ลักษณะรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กฎหมายข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น กลยุทธ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงาน  ด้านสุขภาพภายนอก

 Concepts of wellness; meaning and significance of wellness tourism; characteristics and forms of wellness tourism; products and activities reinforcing wellness tourism; laws, orders, and standards regarding health; wellness tourism development with use of local wisdom and materials; management strategies for wellness tourism operations; community-based wellness tourism development; domestic and global wellness tourism market trends; field study at health corporations

MS 41331การจัดการธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก3(2-2-5)
Small Accommodation Business Management

 การจัดการระบบโรงแรม เทคนิคหาแหล่งเงิน ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ศิลปะการออกแบบตกแต่ง โครงสร้างแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ระบบการปฏิบัติการด้านการเข้าพัก การใช้ซอฟท์แวร์สำหรับการเข้าพัก การบริการด้านอาหาร การจัดการผ้าต่าง ๆ สำหรับการพัก บัญชีอย่างง่ายสำหรับโรงแรม กฎหมายและภาษีสำหรับธุรกิจโรงแรม

 Hotel management system; fundraising techniques; license issuance procedures; decoration and design art; hotel organizational structures; hotel check-in systems; use of check-in software; room service; housekeeping management; simple accounting for hotel business; laws and tax for hotel business  

MS 41332การจัดการธุรกิจการจัดเลี้ยง3(2-2-5)
Catering Business Management

           ประเภทและรูปแบบการจัดงาน องค์ประกอบในการจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การออกแบบ รายการอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกใช้วัตถุดิบอาหารจากท้องถิ่น การจัดงานเลี้ยงแบบลด ละ เลี่ยงการเพิ่มขยะ การออกแบบตกแต่งสถานที่สําหรับงานจัดเลี้ยง ทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสําหรับงานเลี้ยงประเภทต่าง ๆ การจัดดอกไม้และตกแต่งอาหารบนโต๊ะอาหารโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของชุมชน การรับจอง การวางแผนกําลังคน พร้อมทั้งการบริหารต้นทุนรายการอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานขาย ทฤษฎีโมเดลแผนธุรกิจ การวางแผนธุรกิจจัดเลี้ยงสำหรับสตาร์ตอัป การทำตลาดออนไลน์แบบการเล่าเรื่องราว แนวโน้มธุรกิจการจัดเลี้ยง

Types and forms of event organizing; components of catering; food and beverage menu design; local ingredient selection; waste reduction catering; design and decoration for catering venues; skills in using tools and equipment for different types of banquets; flower arrangement and food decoration using local materials; taking reservations; manpower planning including food and beverage cost management; personality development for sales career; Business Model Canvas; catering business planning for startups; online marketing involving storytelling; trends in catering business

MS 41333การประกอบธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม3(2-2-5)
Bar and Beverage Business

 การจัดวางระบบธุรกิจบาร์ ศิลปะการออกแบบเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์ การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการบริการเครื่องดื่ม เทคนิคด้านการขาย วิธีการดูแลความสะอาดบาร์ วัตถุดิบในการจัดทำเครื่องดื่ม การให้บริการและการควบคุมสต็อกเครื่องดื่ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกิจบาร์

 Positioning bar business systems; mixology; cocktail and mocktail service; bar operations; equipment preparation for beverage service; sales techniques; bar cleaning; beverage ingredients; beverage service provision and bar inventory management; laws concerning bar and beverage operations

MS 41334การขายและการตลาดธุรกิจโรงแรม3(2-2-5)
Sales and Marketing in Hotel Business

 ระบบงานในสำนักงานขายของธุรกิจโรงแรม กระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ         ที่เกี่ยวข้องกับการขาย ปัญหาในการให้บริการและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนจรรยาบรรณของ         ผู้ให้บริการการขาย กระบวนการด้านการตลาดเพื่อการโรงแรม การผลิตสื่อด้านการตลาดโรงแรม รีสอร์ทในท้องถิ่นและโฮมสเตย์ การเลือกใช้สื่อและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์

 Work systems in sales office in hotel business; sales process and related sales techniques; service problems and problem-solving techniques as well as code of conduct for sales providers; hotel marketing process; hotel marketing media production; local resorts and homestays; selection of media and tools for public relations

MS 41335การจัดการภัตตาคารสมัยใหม่3(2-2-5)
Modern Restaurant Management

 โครงสร้างการบริหารจัดการงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องมือ รายการอาหารมื้อต่าง ๆ รายการอาหารนานาชาติ ความรู้เรื่องเครื่องดื่ม  ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการการจัดเลี้ยง
ประเภทต่าง ๆ สุขอนามัยและความปลอดภัยในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ข้อปฏิบัติ มารยาท จรรยาบรรณในงาน การจัดการภัตตาคาร การดำเนินงานจัดการครัว แผนกที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกภาพสำหรับการทำงานบริการ

 Organizational structures of Food and Beverage Department; duties and responsibilities of Food and Beverage Department; equipment and tools; meal menus; international menus; knowledge of drinks; practicums on mixology, table setting, food and beverage service; different forms of catering service; hygiene and safety in food and beverage service; regulations, etiquette, and code of conduct in food and beverage service; restaurant management; kitchen management; departments related to food and beverage service; food and beverage service skills; personality traits for service careers  

MS 41341การจัดการประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพ         3(2-2-5)
Meeting and Convention Management

 ความหมายของการจัดการประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพ วิธีการหาผู้ให้การสนับสนุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของงาน มาตรการป้องกันความเสี่ยง มาตรฐานการประชุมอย่างยั่งยืน การออกแบบโปรแกรมและบริหารจัดการการประชุมและพื้นที่จัดประชุม   การจัดประชุม ณ สถานที่จัดงานและการจัดประชุมออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดประชุมองค์กรและ   การประชุมวิชาชีพ ทักษะการเป็นเจ้าภาพการประชุมออนไลน์

 Meaning of meeting and convention management; methods of fundraising and business partnership creation; creating marketing plan and public relations of the events; risk prevention methods; sustainable meetings; program design and management of meetings and meeting venues; on-site meetings and online meetings; use of technology in meeting and convention management; skills of hosting online meetings

MS 41342การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ3(2-2-5)
Exhibition Management

                         ความหมาย รูปแบบ และประเภทของงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานที่จัดงาน ผู้ให้บริการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ การวางแผนจัดงาน          การบริหารงบประมาณและการบริหารการเงิน การบริหารการตลาด การบริหารงานปฏิบัติการ การปฏิบัติการในพื้นที่การบริหารพื้นที่จัดงาน การจัดการผู้ให้บริการรอง การประเมินผลและการส่งมอบงาน แนวโน้มใน   การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรรศการ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็นสถานที่จริง และการปฏิบัติจริงผ่าน  การทัศนศึกษาหรือการจัดโครงการ

                         Meaning, forms, and types of trade shows and exhibitions; holders of trade shows and exhibitions; venues; trade show and exhibition service providers; exhibition planning; budgeting and financial management; marketing management; operational management; field operations; venue management; sub-service provider management; evaluation and work transfer; on-site experiential learning and practicums through field study or project development

MS 41343การจัดการบริหารศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการ3(2-2-5)
Venue Management

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์ประชุม การบริหารจัดการสถานที่จัดงานอย่างยั่งยืน มาตรฐานสถานที่จัดงาน องค์ความรู้ในการบริหารสถานที่จัดงาน มุมมองความสำเร็จที่ต่างกันระหว่างผู้จัดงานประชุมกับผู้บริหารศูนย์ประชุม การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเดินทางไมซ์ การเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการทำประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ทฤษฎีการคิด
เชิงออกแบบ การสื่อสารการตลาด การนำมาตรฐานสถานที่จัดงานไปต่อยอดโอกาสทางการตลาดสำหรับ
คนยุคใหม่และการขาย แนวโน้มของสถานที่จัดงานในปัจจุบัน

 Meaning and objectives of convention centers; sustainable venue management; MICE Venue Standards; knowledge of venue management; different aspects of success between hosts and convention managers; food and beverage service for MICE visitors; experience of service by expert providers through workshops employing Design Thinking theories; marketing communication; application of MICE Venue Standards to creating market opportunities for new generations and sales; current trends in venue management

MS 41344การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล3(2-2-5)
Incentive Travel Management

 ความหมายของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การสร้างแรงจูงใจ โครงสร้างของอุตสาหกรรม
การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ การเลือกจุดหมายปลายทาง
การออกแบบโปรแกรม การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดทำงบประมาณ กิจกรรมพิเศษ การติดตาม
การวัดผลและประเมินโครงการ การฝึกปฏิบัติจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

 Meaning of incentive travel; motivation; structure of incentive travel industry; goal setting and strategic planning; choosing destinations; designing programs, advertisement, and public relations; budget operations; special events; project follow-ups, evaluation, and assessment; practicum on incentive travel management

MS 41345การจัดการทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์3(2-2-5)
Marketing Management for MICE Industry

                      การวางแผนและการจัดการการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวางแผนการตลาด การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การใช้ส่วนผสมทางการตลาดกับธุรกิจไมซ์ การสื่อสารการตลาด การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประมูลสิทธิ์ในการจัดงาน และการขอผู้สนับสนุน การเลือกผู้สนับสนุน การประเมินผล

                         Marketing planning and management for MICE industry; environmental analysis; marketing planning; finding target customers; use of the marketing mix for MICE business; marketing communication; use of media for public relations; social media marketing; MICE bidding and promotional support; supporter selection; evaluation

MS 41346การจัดการอิเวนต์3(2-2-5)
Event Management

 ความหมาย เกณฑ์การแบ่งประเภทและผลกระทบของการจัดอิเวนต์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         ของการจัดธุรกิจอิเวนต์ คำศัพท์ทางเทคนิค การจัดงานอิเวนต์แบบผสม กลยุทธ์การตลาดสำหรับอิเวนต์            และการสร้างแบรนด์ การทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การหาสปอนเซอร์ มาตรการการจัดอิเวนต์
การฝึกระดมสมอง คิดธีมงาน การจัดงานที่สนุกและประทับใจลูกค้า แนวคิดของการบริหารการเงิน การเขียนแผนธุรกิจและการนำเสนอขายงานด้านการจัดการอิเวนต์หรือเทศกาลที่สามารถต่อยอดความเจริญให้ท้องถิ่น
การประเมินผลการจัดงานอิเวนต์

 Meaning, categorization criteria, and effect of event management; stakeholders in event management business; technical terminologies; hybrid event management; marketing strategies for event management and branding; online and offline marketing; sponsorship; event management measures; brainstorming for the event’s theme; organizing enjoyable and satisfying events for customers; concepts of financial management; writing a business plan and selling event or festival management services that benefit localities; event management evaluation

                  (2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ

                         (1) ชุดวิชาภาษาอังกฤษ

MS 41251ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ3(2-2-5)
English Reading and Writing Skills for Tourism and Hospitality Industry

 ทักษะการอ่าน และกรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว การโรงแรมการอาหารและเครื่องดื่ม การขนส่งและธุรกิจการบิน การอ่านและการเขียนเอกสาร รวมถึงการโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ การอ่านตารางการเดินทาง รถไฟ รถบัส เครื่องบิน ฝึกการเขียนนัดหมาย การบันทึกข้อมูล การเขียนคำสั่ง ป้ายประกาศ

 Skills of reading and filling out forms in English regarding businesses of tour leading, hotels, food and beverage, transportation, and aviation; reading and writing documents including electronic correspondences regarding tourism business and hospitality industry; reading train, bus, and flight schedule; writing an appointment; data recording; writing notices and announcements

MS 41252ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ3(2-2-5)
English for Business

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ การอ่านบทความทางธุรกิจ
จากหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  โครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจในบริบททางการ การเขียนย่อความ การพูดนำเสนองานทางธุรกิจ สนทนากับเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ รูปแบบจดหมายธุรกิจ วิธีเขียนจดหมายเกี่ยวกับการค้า   การสั่งสินค้า การขอข้อมูล การขอโทษและการจัดการข้อร้องเรียน การเขียนจดหมาย ส่งอีเมล และการตอบจดหมาย

 Listening, speaking, reading, and writing skills necessary for business correspondence; reading business articles from books and published media; English structures and vocabulary in formal business contexts; summarizing; oral presentation in business; practice of conversation with native speakers; forms of business correspondences; formats of sales letters, order letters, inquiry letters, adjustment letters, and complaint management; writing letters, emails, and response letters

MS 41353ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills for Tourism and Hospitality Industry

 ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ การสนทนา    ทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การอธิบายกระบวนการจอง คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว        การโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม การขนส่ง ธุรกิจไมซ์ และธุรกิจการบิน การมีโอกาสสนทนากับเจ้าของภาษาชาวต่างชาติ

  Listening and speaking skills for English used in tourism business and hospitality industry; phone conversations; making appointments; process of taking and making reservations; vocabulary and expressions regarding businesses of tourism, hotels, food and beverage, transportation, and aviation; opportunities to communicate with native speakers  

MS 41354ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3(2-2-5)
 English for Tourism Industry Operations 

                      คำศัพท์และการสื่อสารสำหรับนำเที่ยว สนทนาภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน รวมถึงการนำเสนอรายงานในที่ประชุม

                      Vocabulary and communication for tour leading; practice of English conversation in tourism business and hospitality industry; job interview; and report presentation for a meeting

MS 41455ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และโรงแรม3(2-2-5)
English for Homestay and Hotel Entrepreneurs

 การสื่อสารในด้านการฟัง การพูด การอ่านภาษาอังกฤษ และการแสดงบทบาทสมมติ             ในสถานการณ์ การสื่อสารของงานโรงแรม เทคนิคและมารยาทการพูดโทรศัพท์ วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของแขก คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และโรงแรม ขั้นตอนการจดทะเบียน              การเขียนโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ของโรงแรมสำหรับออนไลน์ผ่านระบบโลจิสติกส์ การฝึกพูดกับนักท่องเที่ยวด้วยระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์

 Listening, speaking, and reading communication for English and role playing in hotel communication situations; call handling techniques and phone etiquette; guest complaint handling; related vocabulary; operations for homestay and hotel entrepreneurs; registration procedures; writing commercial scripts for advertising hotel products online through the logistics system; speaking practice with tourists through an online learning management system

MS 41456ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์3(2-2-5)
English for MICE Industry Personnel

 ทักษะการปฏิบัติงานโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร คำศัพท์เฉพาะด้านของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)  ฝึกทักษะการพูดและการฟังเพื่อนำไปประยุกต์กับการทำงาน รวมถึงระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

 Operational skills performed by using English for communication; MICE Industry  terminology; practice of speaking and listening skills for application to work; and communication levels

MS 41457ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ตามมาตรฐานสากล3(2-2-5)
English for International Standardized Proficiency Tests 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนำตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษา      เพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล การทดสอบและทราบผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลหลังเรียน

  Listening, speaking, reading, and writing skills suitable for cross-cultural conversation and communication in various situations; greetings; self-introduction; making appointments; giving information; using English for international standardized proficiency tests; test taking and obtaining the results of international standardized proficiency test after the course

                              (2) ชุดวิชาภาษาจีนกลาง

MS 41261ภาษาจีนพื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental Chinese

                        สัทอักษรภาษาจีนกลาง (พินอิน) คำศัพท์ หลักภาษา การอ่าน ฟัง พูด และเขียนระดับพื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

                    Phonetic pinyin, vocabulary, grammar; fundamental Chinese reading, listening, speaking and writing in daily life

MS 41262การอ่านและการเขียนภาษาจีน 3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing

                     การอ่านภาษาจีนเพื่อจับใจความ การอ่านอย่างละเอียด การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ

                     Interpretative Chinese reading, read between the lines, writing sentences and short paragraphs

MS 41363การฟังและการพูดภาษาจีน3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking

                     การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน การออกเสียงที่ถูกต้องตามมาตรฐานจีน                     การสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

                     Chinese listening and speaking skills development, received standard Chinese pronunciation, conversations in daily life

MS 41364ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Introduction to Chinese for Tourism

                         คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ท่องเที่ยวต่าง ๆ       การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

                     Vocabulary, idiomatic expression, and dialogue for Chinese tourism, introducing domestic tourist attractions

MS 41465ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่องานบริการ3(2-2-5)
Introduction to Chinese for Hospitality

                        คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบริการ การจำลองสถานการณ์การพูดแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจบริการ

                     Vocabulary, idiomatic expression, and dialogue in terms of Chinese for hospitality business, mock-up dialogues in various business departments

                                   (3) ชุดวิชาภาษาญี่ปุ่น

MS 41271ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน3(2-2-5)
​Fundamental Japanese

                     คำศัพท์ หลักภาษา การอ่าน ฟัง พูด และการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

                     Vocabulary, grammar; fundamental Japanese reading, listening, speaking, and writing in daily life

MS 41272การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น3(2-2-5)
Japanese Reading and Writing

                     การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อจับใจความ การอ่านอย่างละเอียด การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ

                     Interpretative Japanese reading, read between the lines, Japanese writing sentences and short paragraphs

MS 41373การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น3(2-2-5)
Japanese Listening and Speaking

                     การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงที่ถูกต้องตามมาตรฐานญี่ปุ่น                     การสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

                        Listening and speaking skills development, practicing standard Japanese pronunciation, conversations in daily life

MS 41374ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Introduction to Japanese for Tourism

                     คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ท่องเที่ยวต่าง ๆ     การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

                        Vocabulary, idiomatic expression, and dialogue for Japanese tourism, introducing domestic tourist attractions

MS 41475ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่องานบริการ3(2-2-5)
Introduction to Japanese for Hospitality

                     คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบริการ การจำลองสถานการณ์การพูดแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจบริการ

                        Vocabulary, idiomatic expression and dialogue in terms of Japanese for hospitality business, mock-up dialogues in various business departments

               2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

MS 41481การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว1(1-2-6)
Preparation for Internship in Tourism

 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   การท่องเที่ยว การเลือกสถานประกอบการ ทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ    และการนำเสนองาน

Internship readiness preparation activities; on-the-job training in tourism; workplace selection; fundamental employability skills; writing an academic report and giving            a presentation

MS 41482การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MS 41481 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว6(640)
Internship in Tourism Pre-requisite: MS 41481 Preparation for Internship in Tourism

                      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกงาน การจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศก์และสถานประกอบการร่วมกัน

                     Internship in tourism in the workplace related to the program; internship orientation; developing an internship report; giving an internship presentation; being evaluated by the advisor and the workplace

MS 41483การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Tourism

 หลักการ แนวคิดกระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
ในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการและมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษา

 Study of principles, concept, and process of cooperative education; related regulations; job application techniques; foundation of work operation in a workplace for self-development following the standard for tourism professionals and service innovations; and the cooperative education training process

MS 41484สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MS 41483 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว6(640)
Cooperative Education in Tourism Pre-requisite: MS 41483 Preparation for Cooperative Education in Tourism

 การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว เสมือนพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ การจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงาน หรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นำเสนองานและประเมินผล โดยผู้นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์

 A practicum on the works of tourism which a student performs as a temporary employee; writing a professional development report in the form of a project or a cooperative education report; giving a presentation; being evaluated by the supervisor and advisor