หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

  • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชา : นวัตกรรมการท่องเที่ย

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25521741103432
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism Innovation)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Tourism Innovation)

3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต