จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต
1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.3) บังคับเลือกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
2.2) วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                              30        หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก         ไม่น้อยกว่า      30    หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ)

2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                     24   หน่วยกิต

MS 41101การท่องเที่ยวในพลวัตโลก3(3-0-6)
Tourism in Dynamic World
MS 41102จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)
Service Psychology and Personality Development
MS 41103การจัดการธุรกิจที่พักแรมสมัยใหม่3(3-0-6)
Modern Accommodation Business Management
MS 41104อุตสาหกรรมไมซ์และอิเวนต์3(3-0-6)
MICE and Event Industry
MS 41205การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Human Resource Management for Tourism Industry
MS 41206พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
MS 41207เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Information Technology for Tourism Industry
MS 41308กฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Laws, Ethics, and Social Responsibility for Tourism

2.2) วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                      30     หน่วยกิต

MS 41110ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว3(3-0-6)
Tourism Geography
MS 41211งานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว3(2-2-5)
Tour Guiding and Tour Leading  
MS 41212ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Innovation-Driven Enterprises in Tourism Industry
MS 41313การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Logistics Management for Tourism
MS 41314การวางแผนและการดำเนินงานนำเที่ยว3(2-2-5)
Tour Planning and Operations
MS 41315การตลาดดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Digital Marketing for Tourism
MS 41316การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Tourism Management
MS 41317การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน3(2-2-5)
Sustainable Tourism Development
MS 41318ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางนวัตกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Basic Research Methodology in Tourism Innovation
MS 41419สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Seminar on Current Issues in Tourism 

2.2.2) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต

    1) กลุ่มวิชาทางการท่องเที่ยว     ไม่น้อยกว่า 15    หน่วยกิต 

MS 41120ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
Thai History and Culture for Tourism
MS 41321 การออกแบบกราฟิกสำหรับการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Graphic Design for Tourism
MS 41322การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3(2-2-5)
Cultural Tourism Management
MS 41323การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Digital Storytelling for Tourism
MS 41324การท่องเที่ยวเชิงอาหาร3(2-2-5)
Gastronomic Tourism
MS 41325การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Digital Media Creation for Tourism
MS 41326เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Social Network for Tourism
MS 41327การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3(2-2-5)
Wellness Tourism 
MS 41331การจัดการธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก3(2-2-5)
Small Accommodation Business Management
MS 41332การจัดการธุรกิจการจัดเลี้ยง3(2-2-5)
Catering Business Management
MS 41333การประกอบธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม3(2-2-5)
Bar and Beverage Business
MS 41334การขายและการตลาดธุรกิจโรงแรม3(2-2-5)
Sales and Marketing of Hotel Business
MS 41335การจัดการภัตตาคารสมัยใหม่3(2-2-5)
Modern Restaurants Management 
MS 41341การจัดการประชุมองค์กรและการประชุมวิชาชีพ3(2-2-5)
Meeting and Convention Management
MS 41342การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3(2-2-5)
Exhibition Management
MS 41343การจัดการบริหารศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการ3(2-2-5)
Venue Management
MS 41344การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล3(2-2-5)
Incentive Travel Management
MS 41345การจัดการทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์3(2-2-5)
Marketing Management for MICE Industry
MS 41346การจัดการอิเวนต์ 3(2-2-5)
Event Management

   2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต 

      ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 ชุดวิชา                           ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

       (1) ชุดวิชาภาษาอังกฤษ                                     ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต

MS 41251ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ3(2-2-5)
English Reading and Writing Skills for Tourism and Hospitality Industry
MS 41252ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ3(2-2-5)
English for Business
MS 41353ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills for Tourism and Hospitality Industry
MS 41354ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3(2-2-5)
English for Tourism Industry Operations
MS 41455ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์และโรงแรม 3(2-2-5)
English for Homestay and Hotel Entrepreneurs
MS 41456ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์3(2-2-5)
English for MICE Industry Personnel
MS 41457ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ ตามมาตรฐานสากล 3(2-2-5)
English for International Standardized Proficiency Tests

          (2) ชุดวิชาภาษาจีนกลาง

MS 41261ภาษาจีนพื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental Chinese
MS 41262การอ่านและการเขียนภาษาจีน  3(2-2-5)
Chinese Reading and Writing
MS 41363การฟังและการพูดภาษาจีน3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
MS 41364ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Introduction to Chinese for Tourism
MS 41465ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่องานบริการ3(2-2-5)
Introduction to Chinese for Hospitality

    (3) ชุดวิชาภาษาญี่ปุ่น

MS 41271ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental Japanese
MS 41272การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น3(2-2-5)
Japanese Reading and Writing
MS 41373การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น3(2-2-5)
Japanese Listening and Speaking
MS 41374ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว3(2-2-5)
Introduction to Japanese for Tourism
MS 41475ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่องานบริการ3(2-2-5)
Introduction to Japanese for Hospitality

    2.2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS 41481การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว1(1-2-6)
Preparation for Internship in Tourism
MS 41482การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว6(640)
Internship in Tourism 
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 41483การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Tourism
MS 41484สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว6(640)
Cooperative Education in Tourism

4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้