แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 41101การท่องเที่ยวในพลวัตโลก3(3-0-6)
MS 41102จิตวิทยาการบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)
MS 41110ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 41103การจัดการธุรกิจที่พักแรมสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 41104ธุรกิจไมซ์และอิเวนต์3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 41205การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(3-0-6)
MS 41211งานมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว3(2-2-5)
MS 41212ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
MS ……… วิชาเฉพาะเลือกชุดวิชาภาษาต่างประเทศ (1)3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 41206พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
MS 41207เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
MS ……… วิชาเฉพาะเลือกชุดวิชาภาษาต่างประเทศ (2)3(2-2-5)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 41313การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว3(3-0-6)
MS 41314การวางแผนและการดำเนินงานนำเที่ยว3(2-2-5)
MS 41308กฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
MS ……… วิชาเฉพาะเลือกทางการท่องเที่ยว (1)3(2-2-5)
MS ………วิชาเฉพาะเลือกทางการท่องเที่ยว (2)3(2-2-5)
MS ………วิชาเฉพาะเลือกชุดวิชาภาษาต่างประเทศ (3)3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 41315การตลาดดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยว3(3-0-6)
MS 41316การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
MS 41317การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
MS 41318ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางนวัตกรรมการท่องเที่ยว3(2-2-5)
MS ……… วิชาเฉพาะเลือกทางการท่องเที่ยว (3)3(2-2-5)
MS ………วิชาเฉพาะเลือกทางการท่องเที่ยว (4)3(2-2-5)
MS ………วิชาเฉพาะเลือกชุดวิชาภาษาต่างประเทศ (4)3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 41419สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว3(2-2-5)
MS ……… วิชาเฉพาะเลือกทางการท่องเที่ยว (5)3(2-2-5)
MS ………วิชาเฉพาะเลือกชุดวิชาภาษาต่างประเทศ (5)3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี (1)3
วิชาเลือกเสรี (2)3
MS 41481การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว1(1-2-6)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 41482การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว                                            6(640)
รวม6 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 41419สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว3(2-2-5)
MS ……… วิชาเฉพาะเลือกทางการท่องเที่ยว (5)3(2-2-5)
MS ………วิชาเฉพาะเลือกชุดวิชาภาษาต่างประเทศ (5)3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี (1)3
วิชาเลือกเสรี (2)3
MS 41483การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 41484สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว6(640)
รวม6 หน่วยกิต