อ.วรศิริ ผลเจริญ
ประธานสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 065-535-1549
ผศ.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ
อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 061-985-6645
อ.พรรณพิชญา อัญชันภาติ
อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 081-448-2378
ผศ.อภิญญา นุชนารถ
อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 081-803-6408
ผศ.สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ
อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 081-448-2378
อ.จารุณี บุญเรืองรัตน์
อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 082-542-8999
อ.มนชนก จุลสิกขี
อาจารย์ประจำสาขา
เบอร์โทรติดต่อ : 081-013-4430