2
——
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th
– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ : https://student.mytcas.com วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 2565
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2565
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย)
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : https://link.bsru.ac.th/studentstatus
——
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Similar Posts