#หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
#สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัคร 15-31 พฤษภาคม 2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.bsru.ac.th
งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เว็บไซต์สาขาวิชา : http://site.bsru.ac.th/ict

#เรียนอะไรดี#เทคโนโลยีสารสนเทศ#เทคโนโลยี#DataScience#ึคอมพิวเตอร์#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา#Dek66#TCAS66#TCAS#Dek66#admissions#ปริญญาตรี

Similar Posts