สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และ
ทักษะในการจดัการเรียนรู้และมีความสามารถในการทำการวิจัยพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกด้านทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากแหล่งวิทยาการต่างๆอย่างเป็นระบบ

1) มีความรอบรู้และมีความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และมีความสามารถในการศึกษารวบรวมเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลตามหลักการวิจัย สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานกับเด็กปฐมวัช และการสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์
3) มีคุณธรรม มีความกล้ำหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) มีทักษะ เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานค้านการส่งเสริมพัฒนาการและ การ จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายอย่างบูรณาการ และมีความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานอย่างมี วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ครูปฐมวัย
  • พี่เลี้ยงเด็ก

ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ครุศาสตรบัณฑิต

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
รอบเช้า : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
รอบบ่าย : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ : https://bit.ly/3QQe8KJ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

  ก.ค. 16, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : …@bsru.ac.th