วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในนโยบาย Thailand 4.0 กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ  และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการพัฒนาอาชีพและการจ้างงานทั้งในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังได้เข้าไปมีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล องค์กร และสังคมดังนั้นทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากทักษะด้านการเขียนโปรแกรมแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านอื่นๆ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศ ComputerScienceBsru

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. ผู้สนับสนุนงานทางด้านคอมพิวเตอร์
7. ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
8. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
Bachelor of Science (Computer Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ภาพกิจกรรมโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 3120
อีเมล : [email protected]