นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.)

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
สาขานาฏศิลป์ศึกษา (5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
คณะ/ภาควิชา                : คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา                        : นาฏศิลป์ศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา (5 ปี)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Dance Education
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์บัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Dance Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Dance Education)
3.วิชาเอก : นาฏศิลป์ศึกษา
4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.ครู อาจารย์
2.นักวิชาการ
3.ศิลปิน
4.บุคลากรด้านศิลปะการเเสดง

ปริญญาสาขาครุศาสตร์บัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา)
Bachelor of Education (Dance Education)

คณะครุศาสตร์
Faculty of Education

ค.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา)
B.Ed. (Dance Education)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สาขาวิชา นาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061
ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 5079
อีเมล : [email protected]