นาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขานาฏศิลป์ศึกษา (5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา      
คณะ/ภาควิชา                : คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา                        : นาฏศิลป์ศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Dance Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.บ. (นาฏยศิลป์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Dance Education)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Dance Education)
3. วิชาเอก : นาฏยศิลป์ศึกษา
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู อาจารย์
2. นักวิชาการ
3. ศิลปิน
4. บุคลากรด้านศิลปะการเเสดง

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ศึกษา)
Bachelor of Education (Dance Education)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanity and Social Science

ค.บ. (นาฏยศิลป์ศึกษา)
B.Ed. (Dance Education)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061
ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02-473-7000 ต่อ 5079
อีเมลล์ : [email protected]