เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)

ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการแพทย์แม่นยำและการแพทย์ส่วนบุคคล เรียนรู้ และก้าวตามทันวิทยาการ เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา พัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในวิชาชีพ

 1. หมวดวิชาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพ 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  – เคมีคลินิก
  – โลหิตวิทยาเเละจุลทรรศนศาสตร์
  – ปริสิตวิทยาทางการเเพทย์
  – จุลชีววิทยา
  – ภูมิคุ้มกันวิทยา
  – วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
 3. หมวดวิชาเสรี 6 หน่วยกิต

  เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักทัศนมาตรศาสตร์
2. อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย
3. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์สุขภาพ


เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
Bachelor of Science Program in Medical Technology

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

เทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชา……………. (ชื่อวุฒิการศึกษาย่อTH)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : ……@admin_ccbsru