เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)

ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการแพทย์แม่นยำและการแพทย์ส่วนบุคคล เรียนรู้ และก้าวตามทันวิทยาการ เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง บูรณาการความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา พัฒนา หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในวิชาชีพ

 1. หมวดวิชาทั่วไป 32 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาชีพ 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  – เคมีคลินิก
  – โลหิตวิทยาเเละจุลทรรศนศาสตร์
  – ปริสิตวิทยาทางการเเพทย์
  – จุลชีววิทยา
  – ภูมิคุ้มกันวิทยา
  – วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
 3. หมวดวิชาเสรี 6 หน่วยกิต

  เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
 3. ประกอบธุรกิจที่สามารถใช้ความรู้เทคนิคการแพทย์ในการประกอบอาชีพได้ เช่น เปิดให้บริการรับตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ


เทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
Bachelor of Science Program in Medical Technology

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

เทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000
อีเมล : [email protected]