ดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

ปริญญาสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)
Bachelor of Education Program in Music Education (B.Ed.)

คณะครุศาสตร์
Faculty of Education

สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)
Music Education

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : ……@bsru.ac.th