สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร (ย่อ)…

รายละเอียดหลักสูตร…

เคมี (ค.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • 1) ครูเคมี ครูวิทยาศาสตร์ ครูแนะแนว ในหน่วยงานราชการและเอกชน
  • 2) นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ
  • 3) นักวิชาการศึกษา นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการ
  • 4) พนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ในหน่วยงานราชการและเอกชน
  • 5) อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ทางด้านผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องสำอาง อาหาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาเคมี (ค.บ.)
Bachelor of Science Program in Chemistry B.S. (Chemistry)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
Bachelor of Science Program in Chemistry B.S. (Chemistry)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : [email protected]