ประวัติอาจารย์ในหลักสูตร

 

คณาจารย์  ชือ-นามสกุล  คุณวุฒิ

 

(สาขาวิชา)

สถาบัน และปีพ.ศ.

ที่สำเร็จการศึกษา

ประสบการณ์นิเทศ

 สาขาที่เชี่ยวชาญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

อาจารย์วาทินี  จันมี วท.ม. (เคมี)

 

วท.บ. (เคมี)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)

 4 ปี  เคมีอินทรีย์
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ. เย็นหทัย แน่นหนา

วท.ม. (เคมีศึกษา)

กศ.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยศิลปากร (2537)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525)

 

เคมีอินทรีย์

สเปกโทรสโกปี

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

ผศ.ดร. ธิดา อมร

วท.ด.
(พันธุวิศวกรรม)

วท.ม.
(เคมีชีวภาพ)

กศ.บ. (เคมี) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2541)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2537)

   ชีวเคมี

 

พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

อาจารย์ ดร. หทัยรัตน์
สุขเพรียบพร้อม
ปร.ด. (เคมี)

 

วท.ม. (เคมี)

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2550)

 3 ปี  เคมีเชิงฟิสิกส์

 

การดูดซับ

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

อาจารย์
นฤวรรณ
ภัทรพงศ์ดิลก

ประกาศนียบัตร Enhancing 21st Century Pedagogical Content  Knowledge and Skills for Secondary Science Teachers

วท.ม. (เคมี)

วท.บ. (เคมี) 

Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Education in Science and Mathematics,
รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย (2557)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

 7 ปี  เคมีอินทรีย์

 

นาโนเทคโนโลยี

เคมีคอมพิวเตอร์

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

 อาจารย์ ดร.
อุมาลี นามดวง

ปร.ด. (เคมีประยุกต์)

วท.ม. (เคมีประยุกต์)

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2548)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544)

 2 ปี  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

เคมีอินทรีย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เว็บไซต์อาจารย์

 ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ ลักษณะงาม

วท.ด. (เคมี)

วท.บ. (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (2551) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 3 ปี  เคมีเชิงฟิสิกส์