อาจารย์กุลธิดา ทุ่งคาใน
ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail :   [email protected]

อาจารย์วราภรณ์ ศรีอยุธย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail :   [email protected]

อาจารย์กุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail :   [email protected]

 

 

อาจารย์ ดร. ภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail :  [email protected] 

 

 

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงแฝงกมล เพชรเกลี้ยง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
E-mail :  [email protected] 

 

 

อาจารย์ขวัญทิชา เชื้อหอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา