สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

1) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 : กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา)
รหัสหลักสูตร : 25481741101738
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Information Technology and Data Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      : Bachelor of Science (Information Technology and Data Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)       : B.Sc. (Information Technology and Data Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3  นักวิเคราะห์ข้อมูล
4  นักพัฒนาซอฟต์แวร์
5  นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
6  นักวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
7  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

2) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (ไม่เปิดรับสมัครแล้ว)
รหัสหลักสูตร : 25481741101738
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      : Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)       : B.Sc. (Information and Communication Technology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3  นักเขียนโปรแกรม
4  นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
5  ผู้ดูแลและออกแบบระบบเครือข่าย
6  นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

ปริญญา

1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล) (กำลังเปิดรับนักศึกษา)
– จำนวนหน่วยกิต 130 หน่วย
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) (ไม่รับนักศึกษาแล้ว แต่ยังเปิดสอนนักศึกษาที่รับเข้าในรุ่นก่อน)
– จำนวนหน่วยกิต 130 หน่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

ภาพกิจกรรมโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมโครงการ