1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร T20192105108476

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program in Industrial Management Technology (Continuing Program)

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็มภาษาไทย เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

     ชื่อย่อภาษาไทย ทล.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 

     ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology (Industrial Management Technology)

     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B. Tech. (Industrial Management Technology)

  1. วิชาเอก          
    ไม่มี   
  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  76  หน่วยกิต