จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  76  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต

1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   10 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา        3 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     4 หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต

1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

2.1)  วิชาเฉพาะพื้นฐาน 18 หน่วยกิต

            (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6  หน่วยกิต

    บังคับเรียน     

      (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี บังคับเรียน       12      หน่วยกิต

ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

      2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                    (ก) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับ ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 

(ข) ให้เลือกเรียนวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า        15 หน่วยกิต

      (ค) กลุ่มวิชาโครงงาน         3 หน่วยกิต

     2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           3 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   19 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   10 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา   3 หน่วยกิต

9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

English in Everyday Use

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    4 หน่วยกิต

9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)

Thai and Global Society in 21st Century

9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)

Active Citizenship

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต

9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)

Lao Language and Culture

9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)

Burmese Language and Culture

9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)

Vietnamese Language and Culture

9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)

Cambodian Language and Culture

9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)

Malay Language and Culture

9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)

Chinese Language and Culture

9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)

Japanese Language and Culture

9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)

Korean Language and Culture

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)

Modern Management and Leadership

9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

Communications in Everyday Use

9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)

Aesthetics of Fine and Applied Arts

9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)

Happiness of Life

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)

Information Technology and Social Media

9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

Digital Media Technology in Everyday Use

9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

Technology for Sustainable Development

9132204 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

Health and Aesthetics

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 18 หน่วยกิต

    (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

บังคับเรียน   6 หน่วยกิต

7101409 วิทยาศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Science for Industrial Work

7101410 คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Mathematics for Industrial Work

    (2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี บังคับเรียน   12     หน่วยกิต

7101305 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Management

7101306 วัสดุอุตสาหกรรม 1(1-0-2)

Industrial Materials

7101307 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)

Safety and Occupational Health in Enterprises

7101314 การทดสอบวัสดุ 2(0-4-2)                  

Material Testing

7101403 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 1(1-0-2)

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Human Resource Development and Training 

in  Digital Technology

7101404 ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม 2(0-4-2)

Training Management Practice

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

          (ก) วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต

7101301 การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6)

          Plant Layout and Design

7101407        หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3)

                    Special Topics in Industrial Technology  and Logistics

7101313 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ 3(0-6-3)

          Technical Report and Quality System Manual Writing

7101401 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)

Computer Application for Industry

(ข) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า    15 หน่วยกิต

7101302  การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Quality Control

7101303 สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Statistics for Industrial Management

7101304 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6)

Modernized Entrepreneur

7101308 มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Human Relation in Industrial Management

7101309 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Quality Management

7101310 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

Production Operation and Management

7101311 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3(3-0-6)

Royal Initiatives’ Technologies

7101312 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Productivity

7101315 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)

Production Planning and Control

7101316 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management

7101317 การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)

Inventory Management

7101318 โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า 3(3-0-6)

Logistics and Distribution

7101319 กฎหมายและข้อกำหนดในคลังสินค้า 3(3-0-6)

Law and Regulation in Inventory

7101320 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Management Strategy

7101321 การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Organization and Management

7101402 การศึกษาการทำงาน 3(3-0-6)

Work Study

7101405 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

Industrial Economics

7101406 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

English for Industries

        (ค) กลุ่มวิชาโครงงาน    3 หน่วยกิต

7101408 โครงงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-6-3)

          Industrial Management Technology Project 

2.3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต

7101411 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3(0-270-0)

Internship in Industrial Management Technology

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้