ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

    รหัสหลักสูตร                   : 25521741104949

    ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

    ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : บัญชีบัณฑิต

    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : บช.บ.

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Accountancy

    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Acc.

3. วิชาเอก                          : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต            :ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

                 5.1 รูปแบบ

                           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                           หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

                           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                           หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

                           หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                           หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                           หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

                 5.2 ภาษาที่ใช้

                           ภาษาไทย

                           ภาษาต่างประเทศ  

                           ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

                 5.3 การรับเข้าศึกษา

                           รับเฉพาะนักศึกษาไทย

                           รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

                           รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

                 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                           เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                 6.1 สถานภาพของหลักสูตร

                           หลักสูตรใหม่

                           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2560 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

                 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

                 6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง

                      ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

                 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

          หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565

          หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้

                 8.1   ผู้ทำบัญชี

                 8.2   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

                 8.3   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                 8.4   ผู้ตรวจสอบภายใน

                 8.5   นักออกแบบระบบบัญชีและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

                 8.6   นักบัญชีบริหาร

                 8.7   เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ ฝ่ายหรือแผนก บัญชีและการเงิน

                 8.8   ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงิน

                 8.9   ที่ปรึกษาทางภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร

                 8.10  นักวิชาการด้านการบัญชี