หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       127   หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

        1.1) บังคับ                                                                                                    20     หน่วยกิต

        1.2) เลือก                                                                        ไม่น้อยกว่า             9      หน่วยกิต

        1.3) บังคับเลือก                                                                ไม่น้อยกว่า            1      หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า          91      หน่วยกิต

        2.1) วิชาแกน                                                                                                39     หน่วยกิต

        2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                            ไม่น้อยกว่า          45     หน่วยกิต

                2.2.1) บังคับ                                                                                        36     หน่วยกิต

                2.2.2) เลือก                                                              ไม่น้อยกว่า           9      หน่วยกิต

        2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                   ไม่น้อยกว่า           7      หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                                                 20      หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                              6        หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 2        หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         6        หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement   
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                                 ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

            ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                            3        หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life   
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 3        หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข                 3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         3        หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                                        ไม่น้อยกว่า          1        หน่วยกิต

            ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               1        หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า          91      หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน                                                                                             39      หน่วยกิต

MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Organizations and Modern Management 
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
 Business English Communication 
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
 Production and Operations Management 
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
 Principles of Marketing and Digital Marketing 
MS 26200 สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
 Business Statistics 
MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์3(3-0-6)
 Strategic Management 
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
 Introduction to Accounting Principles 
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
 Business Finance 
MS 31201กฎหมายธุรกิจ3(3-0-6)
 Business Laws 
MS 31202การภาษีอากร 1 [1]3(3-0-6)
 Taxation 1 
MS 31203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ3(3-0-6)
 Introduction to Information Systems   
MS 31204ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับอาชีพ3(2-2-5)
 Business English for Professionals 
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
 Business Economics 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                           ไม่น้อยกว่า          45      หน่วยกิต

    2.2.1)บังคับ                                                                                           36     หน่วยกิต

MS 31101การบัญชีขั้นกลาง 1     3(2-2-5)
 Intermediate Accounting 1 
MS 31204การบัญชีขั้นกลาง 23(2-2-5)
 Intermediate Accounting 2 
MS 31205การบัญชีต้นทุน3(3-0-6)
 Cost Accounting 
MS 31206การบริหารต้นทุน3(3-0-6)
 Cost Management 
MS 31301การภาษีอากร 2 *3(3-0-6)
 Taxation 2 
MS 31302ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3(2-2-5)
 Accounting Information Systems 
MS 31303การบัญชีขั้นสูง 13(3-0-6)
 Advanced Accounting 1 
MS 31304การบัญชีขั้นสูง 23(3-0-6)
 Advanced Accounting 2 
MS 31305การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น *3(3-0-6)
 Auditing and Assurance 
MS 31306การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง3(3-0-6)
 Internal Control and Risk Management 
MS 31401รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์3(3-0-6)
 Financial Reports and Analysis 
MS 31402สัมมนาการบัญชี *3(2-2-5)
 Seminar in Accounting 

     2.2.2) เลือก                                                                   ไม่น้อยกว่า        9        หน่วยกิต

MS 21101การจัดการทรัพยากรมนุษย์3(3-0-6)
 Human Resource Management 
MS 21203พฤติกรรมองค์การ3(3-0-6)
 Organizational Behavior 
MS 25302กลยุทธ์การตลาด3(3-0-6)
 Marketing Strategy 
MS 25311การจัดการการตลาด3(3-0-6)
 Marketing Management 
MS 26202การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่3(3-0-6)
 Modern Retailing Business Management 
MS 26206การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3(3-0-6)
 Small and Medium Enterprises Management 
MS 31307การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี3(3-0-6)
 Corporate Governance and Accounting Professional Ethics 
MS 31403ทฤษฎีการบัญชี3(3-0-6)
 Accounting Theory 
MS 31404การบัญชีระหว่างประเทศ3(3-0-6)
 International Accounting 
MS 31405สัมมนาการสอบบัญชี3(2-2-5)
 Seminar in Auditing 
MS 31406การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี3(3-0-6)
 Accounting for Planning and Control 
MS 31407การงบประมาณยุคใหม่3(3-0-6)
 Modern Budgeting 
MS 31408โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี3(2-2-5)
 Accounting Software Package 
MS 31409การวางแผนภาษีอากร3(3-0-6)
 Tax Planning 
MS 31410การบัญชีเฉพาะกิจ3(3-0-6)
 Specialized Accounting 
MS 31411การวิจัยทางบัญชี3(2-2-5)
 Accounting Research 
MS 31412ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบัญชี3(2-2-5)
 Database Systems for Accounting 
MS 31413การปฏิบัติทางการบัญชี3(2-2-5)
 Accounting Workshops 
MS 31414การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบัญชี3(2-2-5)
 Independent Study in Accounting 
MS 31415การจัดการการเงิน3(3-0-6)
 Financial Management 
MS 31416หลักการลงทุน3(3-0-6)
 Principles of Investment 
MS 31417สถาบันการเงินและตลาดการเงิน3(3-0-6)
 Financial Institutions and Markets 
MS 31418การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
 International Business Finance 
MS 31419การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน3(3-0-6)
 Financial Risk Management 
MS 31420การบัญชีนิติวิทยา3(3-0-6)
 Forensic Accounting 
MS 31421การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม3(3-0-6)
 Accounting for Environmental and Social Responsibility 
MS 31422การบัญชีบริหารขั้นสูง3(3-0-6)
 Advanced Management Accounting 
MS 31423การบัญชีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ3(2-2-5)
 Digital Accounting for Business 
MS 31424การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน3(3-0-6)
 Accounting for Financial Instruments 

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                  ไม่น้อยกว่า          7        หน่วยกิต

MS 31450การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี1(0-2-1)
 Preparation for Internship in Accounting 
MS 31451การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิชาชีพบัญชี1(0-2-1)
 Preparation for Co-operative Education in Accounting 
MS 31452การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี6(540)
 Internship in Accounting 
MS 31453สหกิจศึกษา6(540)
 Cooperative Education 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

            ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้


            รายวิชาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตร “รอบรู้ด้านภาษีอากร” ตามที่ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่าต้องมีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ที่แสดงถึงอัตลักษณ์