รายละเอียดของหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

  • ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25601744000272
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (International Business Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (International Business Management)

วิชาเอก: ไม่มี

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต