3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 36 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
The King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต

MS 21100 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)

Organizations and Modern Management

MS 22100 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5)

Software Application in Business

MS 23200 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)

Business English Communication                     

MS 24100 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6)

Production and Operations Management           

MS 25100 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

Principles of Marketing and Digital Marketing

MS 26300 การประกอบการและการสร้างธุรกิจ 3(2-2-5)

Entrepreneurship and Business Creation 

MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5)

Introduction to Accounting Principles

MS 31200 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

Business Finance

MS 31300 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร 3(2-2-5)

Business Laws and Taxation

MS 51200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3(2-2-5)

Business Economics

    2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                 ไม่น้อยกว่า           48    หน่วยกิต

2.2.1)     วิชาบังคับ                                                      36    หน่วยกิต
MS 23101การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
  International Business Management
MS 23201 การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Cross-cultural Management for International business
MS 23202 การจัดการการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Digital Marketing Management
MS 23203จริยธรรมธุรกิจระดับโลก3(3-0-6)
Global Business Ethics
MS 23204การค้าระหว่างประเทศ นโยบาย และกฎระเบียบทางการค้า 3(3-0-6)
Global Trade, Policies, and Trade Regulations
MS 23301กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก3(3-0-6)
Global Business Strategies
MS 23302การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก3(3-0-6)
Global Supply Chain Management
MS 23303การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Business Negotiation
MS 23304สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
Business Statistics
MS 23401ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ3(2-2-5)
Research Methods in International Business
MS 23305การบริหารการเงินระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Financial Management
MS 23306การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศHuman Resources Management for  International Business3(3-0-6)
MS 23401ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ3(2-2-5)
Research Methods in International Business
2.2.2)     วิชาเลือก     
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
กลุ่มบริหารธุรกิจ
MS 23311กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Trade Laws
MS 23312การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Risk Management in International Business
MS 23313การบัญชีและภาษีอากรระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Accounting and Taxation
MS 23314พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Consumer Behaviour
MS 23315ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Tourism and Hospitality Business
MS 23316 เทคโนโลยีทางการเงิน 3(3-0-6)
Financial Technology
MS 23317นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ International Entrepreneurship and Innovation3(3-0-6)
MS 23318การลงทุนและการบริหารหลักทรัพย์ระหว่างประเทศInvestment and International Portfolio Management3(3-0-6)
MS 23319การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Customer Relationship Management for International Business
MS 23413การปรับตัวในการทำงานข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
Cross-Cultural Adjustment at Work
MS 23414สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Seminar in International Business
กลุ่มภาษาต่างประเทศ            
MS 23307ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับอาชีพ3(3-0-6)
Business English for Professionals
MS 23308ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจEnglish for Business Negotiation3(3-0-6)
MS 23309ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
English for International Business Career
MS 23407ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 13(3-0-6)
English Writing Skills for Business 1
MS 23408ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 23(3-0-6)
English Writing Skills for Business 2
MS 23409ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 13(3-0-6)
Elementary French for Business Communication 1
MS 23410ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 23(3-0-6)
Elementary French for Business Communication 2
MS 23411ภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 13(3-0-6)
Elementary German for Business Communication 1
MS 23412ภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 23(3-0-6)
Elementary German for Business Communication 2

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา         7 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน

      แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS 23402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1(0-2-1)
Preparation for Internship in International Business Management
MS 23403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  6(640)
Internship in International Business Management
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 23404เตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education in International Business Management
MS 23405สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  6(640)
Co-operative Education in International Business Management

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้