แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 23101การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ3(2-2-5)
MS 23200การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 22100ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE……….วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE……….วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
MS 23201การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
MS 23202การจัดการการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE……….วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…..วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 26300การประกอบการและการสร้างธุรกิจ3(2-2-5)
MS 23203จริยธรรมธุรกิจระดับโลก3(3-0-6)
MS 23204การค้าระหว่างประเทศ นโยบาย และกฎระเบียบทางการค้า3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 23301กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก3(3-0-6)
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
MS 23302การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก3(3-0-6)
MS 23303การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
MS 23……วิชาเฉพาะด้าน-เลือก6 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 23304สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
MS 23305การบริหารการเงินระหว่างประเทศ3(3-0-6)
MS 23306การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
MS 23…….วิชาเฉพาะด้าน-เลือก6 หน่วยกิต
XX XXXXXวิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 23401ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ3(2-2-5)
XX XXXXXวิชาเลือกเสรี3 หน่วยกิต
แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 23402การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1(0-2-1)
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 23404เตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1(0-2-1)
รวม7 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 23403การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ6(540)
รวม6 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 23405สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ6(540)
รวม6 หน่วยกิต