รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25521741103443
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in
  Marketing Communication and Entertainment Business
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts (Marketing Communication and

Entertainment Business)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Com.Arts (Marketing Communication and Entertainment

Business)

 1. วิชาเอก : ไม่มี
 2. จํานวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต