คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)

The King’s Philosophy Towards Local Development
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดําริ
โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกร
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency
Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to
participatory development; technology and innovation for sustainable development; social
engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 26

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Civil Way and Law in Daily Life
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต หลักการและสาระสําคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state
activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life;
general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws
GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)

Dynamics of Thai and Global Society
พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสําคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุ
วัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational,
cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into
the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector,
the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society
GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

English Communication in Digital Age
คําศัพท์ สํานวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
สร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations;
English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative
integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 27
GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)

Thai for Contemporary Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

Fundamental knowledge about language and communication, characteristics
of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of
language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific
purposes, language skill integration to create work and communication through proper
technologies
GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6)

Media and Information Literacy
หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ
การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนําเสนอข้อมูล
ผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill
of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and
citations; techniques for data presentation via media

GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Korean Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาเกาหลี คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการ
ใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and
culture of native speakers; integrating Korean language skills creatively

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 28

GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Khmer Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาเขมร คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการ
ใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and
culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively
GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Chinese Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาจีน คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้
ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and
culture of native speakers; integrating Chinese language skills creatively
GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Japanese Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and
culture of native speakers; integrating Japanese language skills creatively
GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Malay Language in Daily Life
ลักษณะของภาษามลายู คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการ
ใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 29

Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and
culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively

GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Lao Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาลาว คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้
ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture
of native speakers; integrating Lao language skills creatively

GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Vietnamese Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาเวียดนาม คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life
and culture of native speakers; integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)

Spanish Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาสเปน คําศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการ
ใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking,
reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and
culture of native speakers; integrating Spanish language skills creatively

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 30

GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3)

Healthy and Happy Life
บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต การกําหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างเสริม
สุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจําวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health
enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and
non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity;
self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences;
creative problem solving; lifelong learning
.
GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6)

Art and Beauty of Life
ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ
การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดํารงชีวิต

Humannature; appreciationfor beauty, art, music, culture and nature; emotional
management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;
self-development for living

GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)

Art of Living
การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual
differences; positivethinking;emotionalmanagement; friendlinessand adaptability to changing

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 31

environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday
problems and lifelong learning
GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

Creative Business
การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ
รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกําหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจ
สมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการ
ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

Looking for career opportunities and income; principles of economics for
running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and
management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital
age; determination of business direction; management of modern business management tools;
development approach of creative product and business integration in creative
entrepreneurship
GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)

Financial Planning for Stability
การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคง
ทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี
การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทําประกันภัย การออมและการลงทุน ทางการเงินเพื่อสร้างกําไร
ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to
financial security; time value of money; control over personal income and expenses;
introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and
insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions;
integration of financial planning leading to stability

GE 04202 การทํางานอย่างมีความสุข 3(3-0-6)

Working Happily

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 32
เป้าหมายและหลักในการทํางาน จิตวิทยาในการทํางาน ศิลปะการทํางานเป็นทีม
การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทํางาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทํางาน

Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate
communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality
service and applications of theories to work happily
GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)

Thinking for Life Advancement
ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และ
สถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชําระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย
การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี

Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking;
scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and
basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment,

Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-
development for disruptive technology

GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)

Digital Literacy Skills
เทคโนโลยีดิจิทัล การดํารงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล
การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และ
การทํางาน

Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital
age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for
developing learning and work

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 33

GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5)

Digital Technology for Beginner Businessman
รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทําธุรกิจและการตลาดออนไลน์
เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการสร้างวิดีโอสําหรับนําเสนอ
สินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสําหรับ
การโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมตสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสําหรับการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทําธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

Business model and careers path in digital era; platform for online business and
marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make
video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make
product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic
principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice
creating online business
GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6)

Save Earth Save Us
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและ
ภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดํารงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสํานึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change
and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems
through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating
green innovations to save the earth
GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1)

Rhythm of Life
ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรํา
เบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรํา
พื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance
principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs;
folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 34
GE 03302 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)

Exercise for Health
ความสําคัญของการออกกําลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกําลังกาย การประเมิน
ตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสําหรับการออกกําลังกาย การป้องกันและการ
ปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬา
Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and
strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise
and sports injury; exercise and sports activities
GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1)

Modern Dance
หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป
การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นํา

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-
hop; beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human

relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน

MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

Principles of Communication Arts
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทและ
หน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร บริบทของการสื่อสารในยุค
ดิจิทัล ต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร์

General knowledge in communication, definitions; elements; communication
process; communication roles and responsibility; communication history and development;

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 35

communication theories; the context of communication in the digital age towards individuals
and society on the basic of ethics and code of conduct of the communication science
profession
MS 13101 หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Principles of Photography for Communication Arts
พื้นฐานของการถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์ทั้งด้านแนวคิดและทักษะ การถ่ายภาพเล่าเรื่อง
การใช้กล้องและอุปกรณ์ การกํากับแสงสีในการถ่ายภาพ การสร้างมุมมอง การเลือกใช้มุมกล้อง การจัด
องค์ประกอบเกณฑ์การเลือกใช้ภาพ การสื่อความหมาย มารยาทและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพ

Basic principles in photography in terms of concept and skill; storytelling
through photography; how to use camera and equipments; selecting and directing light and
color in photography; selecting perspective and angle; composition; criteria in photo selection
and criticism; photography etiquette
MS 12102 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

English for Communication Arts
พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาไวยากรณ์ คําศัพท์ สํานวน ฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ในงานภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อใหม่
Improve skills in listening, speaking, reading, writing, studying grammar,
vocabulary, idiom; practice using English in the communication arts of filmworks, television
radio, advertising, public relations and new media
MS 11103 ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Art for Communication Arts
ความหมายและความสําคัญของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐาน การวิเคราะห์ ตีความศิลปะ
ในงานนิเทศศาสตร์ การออกแบบงานศิลปะร่วมกับสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์
Definitionsand significance of arts; basic composition; art analyzing; interpreting
in communication arts applying with various types of media to create communication arts
MS 13201 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

Thai Language for Creativity

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 36
การใช้ภาษาไทยอย่างมีกลวิธีผ่านทักษะการคิด วิเคราะห์ ตีความ จับประเด็น ลักษณะของ
ภาษาที่ใช้สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษาและการนําเสนอความคิดและเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สร้างสรรค์ และมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างมีจรรยาบรรณ

Thai language usage that has strategies through analytical thinking and
interpretation skills; the nature of the use of verbal communication at the individual level to
the mass media level; the relationship between language and the presentation of ideas and
content in different way through communication skills correctly, appropriately, creatively and
with ethical references
MS 11201 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

Digital Marketing Communication
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของการตลาด การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารการตลาด
ดิจิทัล กระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์เนื้อหาสําหรับ
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Definitions; significance; marketing, digital marketing and digital marketing
communication characteristics; digital marketing communication process; digital marketing
communication tools; creating content for digital marketing communication
MS 14201 การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Research for Communication Arts
แนวทางแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ทางสังคมด้านนิเทศศาสตร์ ความสําคัญ
ของงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกําหนดปัญหาในการวิจัย
การวางแผนงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัย จรรยาบรรณและ
จริยธรรมของการวิจัย การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

Guideline for seeking knowledge fact from social phenomena in communication
science; importance of communication research; basic concepts in research; research type;
formulation of research problem; research planning; research method; data analysis; technique
for presenting research results; ethics and code of conduct of research; practice in writing the
research project in communication science
MS 14301 กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 37

Laws and Ethics for Communication Arts
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตามหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับงานนิเทศศาสตร์
Philosophy of law; right and freedom of communication according to the
constitution; communication law; ethics; code of conduct; social responsibility for
communication arts

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1) บังคับ

MS 11101 กลยุทธ์การเล่าเรื่อง 3(3-0-6)

Storytelling Strategy
ความหมาย ความสําคัญของการเล่าเรื่อง องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ลักษณะสําคัญของ
เรื่องเล่าที่ดี กลวิธีการเล่าเรื่องประเภทต่าง ๆ การคัดสรรและวิเคราะห์เนื้อหา ในการเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ
การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

Definitions; importance of storytelling; elements of storytelling; important
character of good storytelling; tactics of various types of storytelling; allocation and content
analysis in the art of storytelling; practicing storytelling with morality on marketing
communication and entertainment business

MS 11102 วาทวิทยาและการนําเสนอ 3(3-0-6)

The Arts of Speaking and Presentation
หลักเกณฑ์และรูปแบบการพูด เทคนิคการพูด การใช้เสียง ลีลาในการพูด การเตรียมข้อมูล
การนําเสนอความคิดผ่านการพูด หลักการและเทคนิคการนําเสนอ จิตวิทยาการนําเสนอ การลําดับความคิด
และความสําคัญในการนําเสนอผลงาน การใช้สื่อประกอบ การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนําเสนอ
Speaking rules and patterns; speaking techniques; oral applications; ways of
speaking; information preparation; presentation of ideas through speaking; presentation rules
and techniques; presentation psychology; concept ordering and significance in presentation;
media utilization; skills and personality development in presentation
MS 11104 การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 3(3-0-6)

Integrated Marketing Communications

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 38
ความหมาย แนวคิดของการสื่อสารการตลาดบูรณาการ บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสาร
การตลาดบูรณาการที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด การบูรณาการเครื่องมือของ
การสื่อสารการตลาดกับการจัดการแบรนด์ การวัดผลการสื่อสารการตลาดบูรณาการ

Definitions; concepts of integrated marketing communications; role and
Influence of integrated marketing communications to economical system, social; marketing
communication tools; integrating marketing communication tools with brand management;
evaluation of integrated marketing communications
MS 11105 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)

Introduction to Entertainment Business
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรกิจบันเทิง ประเภทของธุรกิจบันเทิง กระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์ ตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ การบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงแต่ละประเภทผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์

Basic knowledge and understanding on entertainment business; types of
entertainment business; production process; creativeness; various positions; management each
type of entertainment business through different platform both online and offline
MS 11202 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึกในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

Consumer Insight Analysis in the Digital Age
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ปัจจัยด้านจิตวิทยาและ
ปัจจัยด้านสังคมภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อ
ผู้บริโภค การค้นหาความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค ในยุคดิจิทัล กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมหลัง
การตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกในยุค
ดิจิทัลกับการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

Definitions of consumer behavior; consumer behavior in the digital age;
psychology factors and social factors that influences on consumer decision in the digital age;
technology impacts on consumer; deep investigate on consumer insight in the digital age;
consumer decision process; behaviors occur after decision-making; consumer journey analysis
in the digital age; practicing consumer insight in the digital age with marketing communication
and entertainment business
MS 11203 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล 3(3-0-6)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 39

Media, Information and Digital Literacy
ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล
บทบาทหน้าที่ของสื่อ คุณลักษณะและธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท หลักการวิเคราะห์และการประเมิน
คุณค่าสารที่ปรากฏในสื่อ ผลกระทบของสื่อต่อผู้รับสาร อิทธิพลของสื่อต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม จริยธรรมของการใช้สื่อ การประยุกต์ใช้ความรู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์

Definitions, importance and elements of media, informationand digital literacy;
media role; character and nature of various types of media; analysis and evaluation of valued
information appeared on media; media impact on audience; media influence on politics,
economics, social and culture; morality of media usage; knowledge application to keep up
with media literacy creatively
MS 11204 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)

Computer Graphic
หลักการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์กราฟิก องค์ประกอบของงานกราฟิก การวิเคราะห์โจทย์การ
ออกแบบ การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ การนําเสนอแนวคิดการออกแบบอย่างมี
หลักการ

Principles of using computer graphic tools; graphic composition; analysis of
design technique; computer graphic design according to purpose; propose design concepts
logically

MS 11213 การวางแผนสื่อผสมผสาน 3(2-2-5)

Hybrid Media Planning
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์การวางแผนสื่อผสมผสานทั้งสื่อออนไลน์และสื่อ
ออฟไลน์ คุณลักษณะของสื่อประเภทต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
องค์ประกอบและกระบวนการในการวางแผนสื่อผสมผสาน การซื้อสื่อ การปฏิบัติการวางแผนและการสร้าง
ตารางกําหนดสื่อผสมผสาน

Definitions; significance and objectives in hybrid media planning both online
and offline media; characteristics of various types of media; criteria in media selection decision
for marketing communication; elements and process in hybrid media planning; media buying;
workshop on planning and scheduling hybrid media

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 40

MS 11214 การสร้างสรรค์และผลิตสื่องานธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Entertainment Business Production
การคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบสื่อเพื่องานธุรกิจบันเทิงประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
กําหนดกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อ กระบวนการผลิตสื่อ การเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่องานธุรกิจบันเทิงประเภทต่าง ๆ

Creativeness in communication design for various types of entertainment
business; analyze and specify of media selection strategies; process of media production; usage
of tools in creating and producing of media; practicing of production performance for various
types of entertainment business
MS 11301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(3-0-6)

English for Marketing Communication and
Entertainment Business
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศัพท์และ
สํานวนเฉพาะในงานนิเทศศาสตร์ การเข้าใจรูปแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ภาษาในวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่างตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงบทบาทสมมติเพื่องานการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

English communication development on listening, speaking, reading and writing
skill; vocabulary and idiom in communication arts; understanding of verbal and nonverbal
communication; factors affect utilization of language in culture, believes and ways of life
various to geographical

MS 11302 ความคิดสร้างสรรค์และการวิพากษ์ 3(2-2-5)

Creative and Critical Thinking
ความหมาย ความสําคัญของการคิดสร้างสรรค์และการวิพากษ์ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์สู่ชิ้นงานทางนิเทศศาสตร์ การประเมินงานทางนิเทศศาสตร์และการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์
Definitions; significance of creative thinking and critical; elements of creative
thinking; factors affect creative thinking; techniques in developing creative thinking; developing

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 41

creative thinking to communication arts work; evaluation of communication arts work and
constructive criticism

MS 11311 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 3(2-2-5)

Branding Strategy
ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ การตรวจสอบสุขภาพแบรนด์
ความสําคัญของการสร้างแบรนด์ กระบวนการสร้างแบรนด์ บุคลิกภาพของแบรนด์ การวางตําแหน่งแบรนด์
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ เครื่องมือและวิธีการในการสื่อสารแบรนด์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์

Definitions; brand elements; brand value; brand health check; importance of
branding; branding process; brand personality; brands positioning; branding strategies; tools
and tactics in brand communication; case study of branding
MS 11312 การตลาดธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Entertainment Business Marketing
การสื่อสารการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์การตลาด การบริหารการตลาด
สําหรับสื่อธุรกิจบันเทิงประเภทต่าง ๆ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การกําหนดเนื้อหา รูปแบบของสื่อบันเทิง กลยุทธ์
การวางแผนสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กําหนดกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจบันเทิงแต่ละ
ประเภท การศึกษาจากสถานการณ์จริงในปัจจุบัน

Marketing communication; marketing plan; marketing analysis; marketing
management for media entertainment business applications; theories and practices;
determining content; forms of entertainment media; strategies, media planning, advertising,
public relations, target group and consumer behavior in various fields of entertainment
business; case study on present actual circumstances
MS 11313 การจัดการธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Entertainment Business Management
หลักการ แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์งานบันเทิง ตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ การกําหนดโจทย์
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบโครงการ การบริหารและจัดการสื่อบันเทิง การบริหารงบประมาณ
และต้นทุน วางแผนการดําเนินงานและควบคุมการผลิต อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งหวังประสิทธิภาพในการทํางาน
การผลิตและนําเสนอผลงาน ทดลองปฏิบัติและกรณีศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 42

Principles; concepts; process of creating entertainment work; various duties,
specify problem; target group analysis; project design; administration and management of
entertainment media; budget and cost management; operation plan and production control
systemically; practicing and analyzing from current situation case study

2.2.2) เลือก
2.2.2.1) กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด

MS 11205 การบริหารงานลูกค้า 3(3-0-6)

Client Service Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานลูกค้า แนวคิด หลักการ รูปแบบการดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า กระบวนการจัดการงานลูกค้า การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การกําหนดกลยุทธ์สําหรับแผนงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการประเมินผล
การดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์

Basic knowledge of client service management, concepts, principles; client
service activities; client service process; apply client database; target group analysis; client
satisfaction creation; the strategic plan for client relationship; marketing communication
management tools to create client relationship; client relationship evaluation

MS 11206 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Photography for Marketing Communication and
Entertainment Business
บทบาทของการถ่ายภาพ ประยุกต์การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาด การวางแผน
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคการใช้เครื่องมือในการถ่ายภาพ จัดวางสินค้าและอุปกรณ์ประกอบ จัดแสง
การปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารการตลาดสําหรับสื่อธุรกิจบันเทิงประเภทต่าง ๆ

The role of photography; applied photography to marketing communication;
planning, material preparation and technique in using photography tools; product placement

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 43

and props; lighting equipment; photography workshop for marketing communication in various
types of entertainment business
MS 11210 การสร้างสรรค์เนื้อหาสารทางการตลาด 3(2-2-5)

Creative Content in Marketing
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทหน้าที่ของเนื้อหาสารทางการตลาด แนวคิดในการออกแบบ
เนื้อหาสารทางการตลาด ลักษณะของเนื้อหาสารทางการตลาด กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาสารทาง
การตลาด ช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาสารทางการตลาด

Definitions, significance, role and responsibility of content marketing; design
concepts of content marketing; types of content marketing; process in creating content
marketing; content marketing channels

MS 11212 นวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Creative Media Innovation for Communication Arts
ความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
รูปแบบของสื่อตามธรรมเนียมนิยมและสื่อสมัยใหม่ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมการสื่อสาร กลยุทธ์และ
เทคนิคการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสร้างสรรค์สื่อเพื่องานนิเทศศาสตร์

Definitions; significance of creative media innovation to the change in digital
age; media format according to traditional media and new media; creative concepts with
communication innovation; strategies and techniques in using verbal and nonverbal language
for media creation in communication arts

MS 11303 การออกแบบดิจิทัลและเทคนิคการตัดต่อ 3(2-2-5)

Digital Design and Editing Techniques
ศิลปะในการออกแบบดิจิทัล เทคนิคการเล่าเรื่อง การลําดับภาพ หลักการใช้เครื่องมือ

คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ การปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์

Art of digital design; storytelling techniques; sequence of shot; principles of

using computer in editing; practicing photo and sound editing by computer
MS 11304 การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด 3(2-2-5)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 44

Digital Media Design for Marketing Communication
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน: MS 11204 คอมพิวเตอร์กราฟิก
การสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารการตลาด ตัวอักษร ภาษา องค์ประกอบของภาพ
การจดจําแบรนด์ หลักการผลิตงานตามวัตถุประสงค์ของสื่อประเภทต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การออกแบบสื่อที่คํานึงถึงกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

Prerequistie course: MS 11204 Computer Graphic
Creative ability on marketing communication; typography; language; picture
composition; brand recognition; principles of creative ability by computer program according
to various types of media objectives; media design in recognition with professional ethics
MS 11309 สื่อดิจิทัลและเครือข่ายทางสังคม 3(2-2-5)

Digital Media and Social Networks
ความสําคัญ ลักษณะ กลยุทธ์ และกลวิธีในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและเครือข่ายทางสังคม

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล ปฏิบัติการเลือกใช้สื่อและช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ที่เหมาะสม

Significance, characteristic, strategies and tactics of creative digital media and
social networks; consumer behavior in digital age; workshop on the selection of appropriate
media and communication channels
MS 11310 การสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6)

Intercultural Marketing Communication
การสื่อสารของกลุ่มประชากรจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารการตลาด เศรษฐกิจและสังคมทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา
หลักแนวคิดและทฤษฎีในการสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรม การวางแผนทางด้านกลยุทธ์ในการสื่อสาร
การตลาด การวิเคราะห์วิธีการและกระบวนการสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรมที่ประสบผลสําเร็จในยุค
โลกาภิวัตน์

Communication of people from different culture; relations and diversity of
culture impact to marketing communication, economic and social both verbal and nonverbal
language; concepts and theories in intercultural marketing communication; strategic planning
on marketing communication; analysis of method and success intercultural marketing
communication process in globalization era

MS 11314 การจัดการการสนับสนุนและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 45

Sponsorship Management and Social Responsibility
หลักการและวิธีการให้การสนับสนุน การขอรับการสนับสนุน การให้การสนับสนุนสิทธิ
ประโยชน์ การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการสนับสนุน มูลค่าการสนับสนุน การดําเนินงานตามแผน
และการประเมินผล หลักการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคม
และแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม

Principles and methods to support, be supported; supporting any privilege;
negotiation; communication strategies to support, supporting value; operation according to
plan and evaluation; principles of business management for social responsibility; formats of
social responsibility and social responsibility expression
MS 11316 การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม 3(2-2-5)

Event Marketing Communication
แนวคิด รูปแบบ กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการสื่อสารการตลาด
กระบวนการคิด การวางแผน การออกแบบ การสร้างสรรค์งาน การฝึกปฏิบัติและดําเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่จํากัด การสร้างประสบการณ์และ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและผู้สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

Concepts, types and process of special event to support marketing
communication; thinking process; planning; creating of work; practice and process of arranging
special event to be in line with customer needs under limited budget and time; effective
creation of experiences and relationship with target consumer and sponsorship

MS 11403 การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต 3(3-0-6)

Communication Management in Crisis
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นปัญหา การสร้างโอกาสทางการสื่อสารเพื่อ
กอบกู้สถานการณ์ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ การแก้ปัญหา การบริหารจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤติการนํา
กระบวนการและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดมาใช้ในการจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติทางได้อย่างเหมาะสม
Issues impact to business management; communication management in crisis
impact to reputation and image; analysis of causes and impacts to the problems of main issues;
creating communication opportunity to recover the situation, reputation and image; problem-

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 46

solving; communication management in crisis; utilizing process and tools on marketing
communication to manage communication crisis appropriately
MS 11404 การรณรงค์การสื่อสารการตลาดบูรณาการ 3(2-2-5)

Integrated Marketing Communications Campaign
ความรู้ทั่วไปในการรณรงค์การสื่อสารการตลาดบูรณาการ กระบวนการวางแผนรณรงค์การ
สื่อสารการตลาดบูรณาการ การกําหนดวัตถุประสงค์การตลาดและการสื่อสารการตลาด การกําหนดกลยุทธ์
และกลวิธีในการสื่อสารการตลาด องค์ประกอบในการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดบูรณาการ
การปฏิบัติการวางแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดบูรณาการ

General knowledge on integrated marketing communications campaign;
integrated marketing communications campaign planning process; marketing and marketing
communications goals setting; strategic plan and tactics in marketing communication; factors
in integrated marketing communications campaign planning; practicing in integrated marketing
communications campaign planning
MS 11405 สัมมนาการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Seminar in Marketing Communication and
Entertainment Business
ประเด็นพิเศษและเรื่องที่อยู่ในความสนใจทางด้านการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
ปัจจัยแห่งความสําเร็จและปัญหาหรือความล้มเหลวในการดําเนินงานด้านการสื่อสารการตลาดและธุรกิจ
บันเทิง โดยการใช้กระบวนการสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ที่มีขอบข่าย
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง

Special issues and subjects of interest in marketing communication and
entertainment business, factors in the success, problems, or failures of operations in marketing
communication and entertainment business through seminar process, exchanges of views, and
academic discussion regarding marketing communication and entertainment business

2.2.2.2) กลุ่มวิชาธุรกิจบันเทิง

MS 11207 หลักการละคร 3(3-0-6)

Principles of Drama

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 47

หลักการ ความสําคัญ บทบาท ประเภท องค์ประกอบของการละคร ประวัติศาสตร์การละคร
ความสัมพันธ์ของการแสดงในฐานะของศิลปะที่ต้องประสานสัมพันธ์หลายฝ่าย การวิเคราะห์และตีความ
บทละคร การวิจารณ์งานละคร การแสดงต่าง ๆ ในธุรกิจบันเทิง

Principles, significance, roles, types and elements of drama; drama history;
relation of acting as an art that requires coordination between multiple parties; drama script
analysis and interpretation; theater critic; various kinds of acting in entertainment business
MS 11208 หลักภาพยนตร์และวิดีโอ 3(3-0-6)

Principles of Film and Video
ประวัติ วิวัฒนาการ ธรรมชาติและหลักของภาพยนตร์และวิดีโอ ประเภท เทคนิคการเล่าเรื่อง
และนําเสนอ ขั้นตอนการผลิต ตําแหน่งหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในงานภาพยนตร์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างและ
ผู้ชม การวิเคราะห์ วิจารณ์ สถานการณ์การประยุกต์ใช้ภาพยนตร์และวิดีโอในปัจจุบัน การใช้โปรแกรมการผลิต
ภาพยนตร์และวิดีโอเบื้องต้น

History, Evolution, nature and principles of film and video; techniques of
storytelling and presentation; production process; positions in various film departments; ethics
related to the creator and the audience; analysis and critic of the application of film and video
nowadays; utilizing film production program and introduction to video
MS 11209 การออกแบบเบื้องต้นเพื่อธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Introduction to Design for Entertainment Business
หลักการออกแบบ กระบวนการค้นคว้าข้อมูล แนวคิดทางศิลปะเบื้องต้น ทักษะการออกแบบ

การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ ตีความงานธุรกิจบันเทิง

Principles of design; information search process; introduction to art concepts;

design skills; analysis, creation, entertainment business interpretation
MS 11211 เทคนิคการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)

Make-up Techniques and Costume Design
แนวทางการวิเคราะห์การแต่งหน้า เลือกใช้สีและวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการออกแบบเทคนิค
การแต่งหน้า วิเคราะห์เครื่องแต่งกายจากบริบทแวดล้อม ออกแบบสไตล์ วางแผนงบประมาณ การสร้างสรรค์
ผลงานการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายในสื่อรูปแบบต่าง ๆ

Make-up analysis guideline; color and make-up materials selection; make-up
techniques design process; analysis of costume from context; style design; budget planning;
creativity on make-up and costume in various types of media

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 48

MS 11305 การเขียนบทเพื่อธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Script Writing for Entertainment Business
ความรู้ความเข้าใจสําหรับการเขียนบทขั้นพื้นฐาน รูปแบบ โครงสร้าง องค์ประกอบ เทคนิค
สําหรับการเขียนบทละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สารคดี บทรายการวิทยุ-โทรทัศน์ บทโฆษณา
บทพิธีกรสําหรับงานธุรกิจบันเทิงประเภทต่าง ๆ พัฒนาและการฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนบท การประยุกต์
การใช้ภาษาสําหรับสร้างบท

Knowledge for writing the basic structure; composition; technical formats for
writing of stage play, television drama, film, documentary, television and radio program,
advertisement and master of ceremonies script on various types of entertainment business;
developing and training on script writing skill; applying of language used for script creation
MS 11306 การแสดงและการกํากับการแสดง 3(2-2-5)

Acting and Directing
ทฤษฎีการแสดง การฝึกการแสดงเบื้องต้น การออกเสียง การเคลื่อนไหว การกําหนดทิศทาง
สําหรับการแสดง การวิเคราะห์ตัวละคร การสร้างบทบาทในการแสดง การศึกษาหลักพื้นฐานในการกํากับการ
แสดง การวิเคราะห์ความหมายของบทละคร การสื่อสารระหว่างผู้กํากับการแสดงกับนักแสดง การฝึกกํากับ
การแสดง

Theories of acting; basic practice in acting; voice training; movements; directing;
character analysis; role creation; study of principles of directing; script analysis; director-actor
communication; directing practice

MS 11307 การออกแบบเสียงและดนตรีเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)

Sound and Music Design for Communication Arts
ประเภทและรูปแบบวิธีการใช้เสียง การพูด การอ่าน ที่ถูกต้องสําหรับการพากย์เสียงสื่อบันเทิง
ต่าง ๆ การตีความและสื่อความหมายของการใช้เสียงและดนตรีสําหรับสถานการณ์จําลองรูปแบบต่าง ๆ
ออกแบบและประยุกต์การใช้เสียงและดนตรีเพื่องานนิเทศศาสตร์

Types and formats in vocal technique, speaking and reading; nature of voice for
voice over for entertainment business; interpretation and communication of sound and music
for simulation workshop on sound and music design for communication arts

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 49
MS 11308 ดนตรีเพื่อการสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง 3(2-2-5)

Music for Marketing Communication and
Entertainment Business
ความหมาย ความสําคัญของดนตรีในการสื่อสาร แนวคิดการใช้ดนตรีเพื่องานการสื่อสาร
การตลาดและธุรกิจบันเทิง ความรู้ความเข้าใจในดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีอาเซียน รูปแบบและเทคนิค
การใช้ดนตรีเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะพื้นฐานทางดนตรีเพื่อการนําไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในงานด้าน
การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
Definitions, significance of music in communication; the idea of using music to marketing
communication and entertainment business; knowledge and understanding in Thai music,
International music and Asian music; types and techniques in using music for communication;
practicing of basic music to be adopted with creativeness in the job on marketing
communication and entertainment business

MS 11315 การออกแบบฉากและจัดแสง 3(2-2-5)

Scene and Lighting Design
แนวคิด หลักการออกแบบเกี่ยวกับงานด้านฉาก การตีความ การหาข้อมูล การเขียนแบบ
การจัดองค์ประกอบ การสร้างหุ่นจําลอง การวางแผนงบประมาณการผลิต การเลือกใช้วัสดุในการสร้างฉาก
และการจัดแสงเบื้องต้น ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดแสง กระบวนการทางความคิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
การจัดแสงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบรรยากาศและการออกแบบฉาก

Concepts, principles of scene design; interpreting; information search; drawing;
composition; modeling; production budget planning; the choice of materials to create a scene
and primary of lighting; lighting theory; the thought processes; choice of material for various
types of lighting to be in line with environmental and scene design
MS 11317 บูรณาการภูมิปัญญาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)

Integrated Wisdom for Communication Arts
การสร้างเสริมทุนปัญญาและประสบการณ์ในมิติต่าง ๆ จากการลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒธรรม วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การเลือกคัดกรองมุมมองจาก
ภูมิปัญญาและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

มคอ.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 50

Promoting intellectual assets and experiences in various dimension from on-site data collecting
on arts and culture, ways of life, attitudes, beliefs, social and environmental condition; using
experiences and local wisdom to utilize various types of media creatively

MS 11401 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์บุคคล 3(2-2-5)

Personal Branding Strategy
การนําเสนอเรื่องราวของบุคคลให้มีความแตกต่างและโดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นบทบาทของบุคคล ที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขององค์กร
โดยเน้นทั้งบุคลิกที่ปรากฏภายนอก ทั้งลักษณะทางกายภาพ รสนิยม ลักษณะนิสัย และความคิดความเชื่อ
ค่านิยมที่อยู่ภายใน ลีลาในการดําเนินชีวิต กิจกรรมที่ทํา และความสามารถที่โดดเด่น

Presentation of interesting people to propose outstanding characters to the
target group in order to be supported in age activities of human role which is one part of
organization activities by emphasizing on outer appearance much ass physical description,
taste, characteristic of any’s personality and beliefs; inner values, ways of learning life, activity
and outstanding capability
MS 11402 การจัดการศิลปิน 3(2-2-5)

Artist Management
แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการวางแผน การประสานงาน ทฤษฎีทางการจัดการ ทักษะ
การจัดการศิลปิน การบริหารทรัพยากรบุคคล ศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศิลปิน การสื่อสารการตลาดศิลปิน
ในธุรกิจบันเทิง ฝึกปฏิบัติพัฒนาแผนการสร้างความสัมพันธ์ระหวางศิลปินและแฟนคลับรวมทั้งผู้สนับสนุน
Concepts; theories of planning process; coordination; management theories;
artist management skills; management of human resources relating to artist career; artist
marketing communication in entertainment business; practice and develop plan to create
relationship between artist and fan club including supporters