ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                 :    25511741102946

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science, Program in Natural Resources and  Environmental Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)          : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

    ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           : วท.บ. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      : Bachelor of Science (Natural Resources and Environmental Management)

    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)       : B.Sc. (Natural Resources and Environmental Management)

วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิต   ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า          30     หน่วยกิต

        1.1) บังคับ                                  20     หน่วยกิต

        1.2) เลือก    ไม่น้อยกว่า 9      หน่วยกิต

        1.3) บังคับเลือก   ไม่น้อยกว่า          1      หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          96    หน่วยกิต

        2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์                36     หน่วยกิต

        2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า      53        หน่วยกิต

                2.2.1) บังคับ              44     หน่วยกิต

                2.2.2) เลือก      ไม่น้อยกว่า      9        หน่วยกิต

        2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า      7        หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า          6      หน่วยกิต

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาล และมีจิตสาธารณะ
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ควบคุมมลพิษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาการควบคุมมลพิษ ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมของเสียอันตราย ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ วิจัย ควบคุมมลพิษ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  •  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม

 475 total views,  2 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes