ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :
ภาษาไทย (ชื่อย่อ) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม )
Bachelor of Science ( Environmental Science and Technology )
วท .บ. ( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม )
B.Sc. ( Environmental Science and Technology)
รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 32 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จำนวน 99 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

4. หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จำนวน 3 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาล และมีจิตสาธารณะ
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสามารถประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
วิสัยทัศน์
1. นำความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
3. นำอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
4. ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต
5. นิสิตมีบุคลิกภาพตรงตามสาขามีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
6. มีคุณภาพทางวิชาการที่สามารถประกอบอาชีพได้
7. ให้มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจริยธรรมและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างรูปธรรม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้มีคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์มีแผนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
2. จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยมีการรับรองมาตรฐานด้านการศึกษา
3. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. ให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
5. สร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดลัอม
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ควบคุมมลพิษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และสาขาการควบคุมมลพิษ ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมของเสียอันตราย ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ วิจัย ควบคุมมลพิษ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  •  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางด้านสิ่งแวดล้อม

 385 total views,  1 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes